Qëllimi i këtij kursi, është të studiohen Bazat e Këshillimit të Krishterë