Një studim i Historisë së Kishës nga periudha e Reformimit deri në ditët tona.