Course image Themelet Biblike të Adhurimit 2022
Teologjia e Adhurimit

Ky kurs është një studim i teologjisë, po ashtu i aftësive praktike të përfshira në drejtimin e adhurimit, planifikimin e shërbesës, provave, dhe drejtimit të skuadrës së adhurimit .