Course image Liria në Krishtin 2023-2024
Udhëheqësi

Ky kurs fokusohet në tre shtylla kryesore: Identiteti, Autoriteti i të krishterit si dhe Transformimi i mendjes. Studenti kupton përmes kursit se kush është ai në Krishtin, pasi ka besuar tek ai, se çfarë autoriteti i është dhënë prej Jezusit dhe sesi ai duhet ta ushtrojë këtë autoritet në mënyrë që të transformojë mendjen e tij duke u mbështetur tek e vërteta e Shkrimit të Shenjtë dhe duke e praktikuar atë për të shkatërruar çdo fortesë të të ligut dhe për të marrë prej Frmës së Shenjtë lirinë në Krishtin nga çdo prangë e Satanit.


Course image I LIRË PËR TË DREJTUAR 2023 / FREE TO LEAD 2023
Udhëheqësi

Mësimet  I Lirë Për Të Drejtuar 2 janë për të krishterët në pozicione drejtuese të çdo lloji ose për të krishterët që mendojnë se mund të bëhen udhëheqës në të ardhmen.Si vazhdimësi për mësimet e vitit të kaluar të I Lirë Për Të Drejtuar, ne do të përqendrohemi në disa zona specifike dhe në thellimin e zonave të mëparshme.Pjesëmarrësit do të mësojnë se si dhe kur të udhëheqin; duke marrë lirinë për të udhëhequr në përputhje me kufizimet. Dhe ata do të mësojnë të shohin dhuratat e hirit tek të tjerët. Më tej ata do të shohin se ne mund të udhëheqim prej pushimit dhe se si Perëndia krijoi pushimin për lavdinë e Tij dhe për përfitimin tonë.

The Freed to Lead teachings are for Christians in leadership positions of any kind or Christians who think they may become leaders in the future.As a follow-up for last years Freed to Lead teachings we will focus at some specific area’s and deepening former area’s. Participants will learn how and when to lead; taking the freedom to lead with in compliance with the limitations. And they will learn to see the gifts of grace in others. Further they will see we can lead from rest and how God created rest for His glory and for our benefit


Course image Etika e Krishterë 2324
Udhëheqësi

Ky kurs shqyrton moralin dhe etikën që përcakton karakterin e besimtaarit të krishterë siç mësohet në Fjalën e Perëndisë. Një studim i Ligjit në Dhjatën e Vjetër përcakton çfarë konsiderohet mëkat por për shkak të sakrificës shlyese të Jezus Krishtit, mëkati, natyra e mëkatit, dhe gjithë sjellja e krishterë duhet të përcaktohet nga çfarë paraqitet në Dhjatën e Re. Si i jetojmë jetët tona, marrja e vendimeve, dhe ndërveprimi me të tjerët janë pikëpyetje që duhen shqyrtuar.


Course image MISIOLOGJI - Nëntor 2023
Udhëheqësi

Ky kurs është projektuar për të udhëhequr studentin nëpërmjet një studimi të thellë të perspektivave biblike, historike dhe strategjike në lidhje me "Misionin e popullit të Perëndisë".
 
Rezultatet E Të Nxënit të Këtij Kursi

 Pas përfundimit të këtij kursi, studenti duhet të jetë në gjendje të:

 1. Mendojë në mënyrë kritike dhe analitike rreth çështjeve missiologjike.

2. Tregojë qartë mandatin biblik për misionet botërore.

3. Përmbledhë në terma të gjerë Narrativën e Madhe të misioneve

4. Shfaqë një kuptim të rolit tonë unik në misionet globale dhe në Porosinë e Madhe.


Course image Misiologji 2023
Udhëheqësi

Ky kurs është projektuar për të udhëhequr studentin nëpërmjet një studimi të thellë të perspektivave biblike, historike dhe strategjike në lidhje me "Misionin e popullit të Perëndisë".


Course image Kisha Shërbyese 2022-2023
Udhëheqësi

Ky kurs prezanton vlerat thelbësore që drejtuesit e krishterë duhet të ndjekin për të ndërtuar një kishë biblikisht të shëndetshme.


Course image Dhjakonia 2022 - 2023
Udhëheqësi

Në këtë kurs do të studjohet shërbesa për nevojtarët, në veçanti, të uriturin, të eturin, të huajin, të zhveshurin, të sëmurin dhe të persekutuarin, frymëzuar nga Mateu 25:31-46.

Course image Kishëmbjellje 2022-2023
Udhëheqësi

Në këtë kurs studenti do të prezantohet me:

- kishëmbjelljen si program
- rëndësinë e kishëmbjelljes në ndërtimin e Mbretërisë së Perëndisë
- rëndësinë e kishëmbjelljes në arritjen e të humburve
- rëndësinë e kishëmbjelljes në komunitete specifike
Gjithashtu studenti do të prezantohet me një plan specifik dhe praktik që nje kishëmbjelles ose një skuadër kishëmbjellësish duhet të përdorin për të patur rezultate dhe jetëgjatesi.


Course image Udhëheqësia Autentike / Authentic Leadership 2022-2023
Udhëheqësi

Konceptet e udhëheqësisë të përdorura në këtë kurs do të jenë të dobishme për studentët dhe të zbatueshme për gjithë jetën e tyre. Materiali i çon studentët në një rrugëtim të gjatë sa vet jeta e tyre, duke kërkuar dhe hetuar ndjenjat dhe qenien e tyre më të thellë. Ky kurs shqyrton dhe kërkon se si të jetosh në risinë e jetës. Nëpërmjet këtij kursi studentët do të përjetojnë freskinë e jetës Zoe dhe do të zbulojnë identitetin e tyre në Krishtin.


Course image I LIRË PËR TË DREJTUAR 2022 ( Free to Lead 2022)
Udhëheqësi

Mësimet e  kursit “I lirë për të drejtuar” janë për të krishterët në pozicione drejtuese të çfarëdo lloji ose për të krishterët që mendojnë se mund të bëhen drejtues në të ardhmen.
Pjesëmarrësit do të mësojnë si të drejtojnë duke u bazuar në identitetin që ata kanë në Krishtin që të jenë autentikë dhe të vërtetë dhe të bëhen ai person që të tjerët do të duan ta ndjekin.
Ata do të mësojnë si të shmangin rraskapitjen , si të kapërcejnë sulmet personale dhe si të përdorin pozitivisht konfliktin.


Course image MENTORIMI I KRISHTERË
Udhëheqësi

Mentorimi është ri-shfaqur si një element jetësor në zhvillimin e udhëheqësve për shërbesën dhe misionin. A është kjo vetëm një metodë e re, apo është një art i lashtë që është përshtatur mirë në kontekstin bashkëkohor kulturor? Ky kurs intensiv hulumton natyrën e mentorimit shpirtëror në stile të ndryshme të tij, shembujt biblike dhe historik, si dhe vlerën e tij për dishepullizimin e vazhdueshëm në përgjithësi dhe aplikimin për zhvillimin e udhëheqësisë në veçanti.Vëmendje do t'i kushtohet mënyrave në të cilat mentorimi adreson çështjet e qëndrueshmërisë për udhëheqësit në kontekste sfiduese misionare. Ndërtimi mbi një bazë solide teologjike dhe teorike, do të paraqesë një model praktik të mentorimit shpirtëror i cili mund të udhëzojë edhe ata që ofrojnë mentorimin dhe ata që e  marrin atë.


Course image HYRJE NË UDHËHEQËSI (2021-2022)
Udhëheqësi

Ky kurs është përpiluar për të dhënë një hyrje në filozofinë e udhëheqësisë dhe zbatimin e saj në shërbesë. Një vëmendje e veçantë do t’i jepet kuptimit të përqasjeve të ndryshme të udhëheqësisë nën dritën  e themeleve biblike të udhëheqësisë të gjendura në Dhjatën e Vjetër dhe në Dhjatën e Re. Kursi do të përfshijë zbatimin praktik të udhëheqësisë në fushat kryesore të shërbesës duke përfshirë karakterin e udhëheqësit, standartet biblike për udhëheqësinë, përzgjedhjen e udhëheqësisë, menaxhimin e konfliktit, vizionin dhe udhëheqësinë shërbyese.  


Course image Udhëheqësia Shërbyese(21-22)
Udhëheqësi

Ky kurs është krijuar për të dhënë një hyrje në filozofinë e veçantë të udhëheqësisë të njohur si udhëheqësia shërbyese. Një vëmendje e veçantë do t'i jepet kuptimit të mënyrave në të cilat udhëheqësia shërbyese ndryshon nga qasjet e tjera të udhëheqësisë, dhe kontributet që një botëkuptim i qartë i krishterë i bën studimit dhe zbatimit të udhëheqësisë shërbyese. Duke eksploruar Dhjatën e Vjetër dhe Dhjatën e Re, kursi do t'i kushtojë një vëmendje të veçantë jetës dhe shërbesës së Jezus Krishtit si shëmbulli kryesor i udhëheqësisë shërbyese. Së fundmi, kursi do të ofrojë njohuri praktike mbi udhëheqësinë shërbyese , të cilat mund të zbatohen në shërbesën e kishës lokale ndërsa përpiqemi të jemi duart dhe këmbët e Krishtit në botë