Course image KONFERENCA "NAGA MISSION" 2024
Udhëheqësi

Tema e këtij viti është “Deri në skajin e dheut – TË DËRGUAR”. Të gjithë jemi të vetëdijshëm se gjatë pandemisë COVID-19, shtrirja e përpjekjeve misionare globale u reduktua shumë. Ndikimi misionar i kishës është zvogëluar shumë, pasi dërgimi i misionarëve në vende të veçanta dhe pjesëmarrja personalisht e të rinjve në ekipet e misioneve afatshkurtra ranë. Gjithashtu, duke pasur parasysh ndërprerjen në veprimtaritë misionare nga besimtarët e thjeshtë dhe brezi i ri që përbëjnë rrjedhën kryesore të kishës, u bë e nevojshme të zhvillohej një kanal lidhjeje i drejtpërdrejtë që do të lidhte kishat dhe misionarët.


Course image Mentorimi (2023 - 2024)
Udhëheqësi

Ky kurs thellohet në teorinë dhe praktikën e mentorimit, duke i pajisur studentët të bëhen mentorë të efektshëm në mjedise të ndryshme. Ne do të eksplorojmë parimet themelore të mentorimit, përfitimet si për mentorin edhe për të mentoruarin dhe aftësitë themelore që nevojiten për të kultivuar marrëdhënie të suksesshme mentorimi.

Përmes leksioneve interaktive, diskutimeve, rasteve të studimit, ushtrimeve me role, studentët do të fitojnë një kuptim të plotë të : Themeleve të Mentorimit, Ndërtimit të Marrëdhënieve të Besueshme, Vendosjes së Qëllimeve dhe Planifikimi i Zhvillimeve, Komunikimin Efektiv, Konsiderimet Etike, Mentorimin në Mjedise të Ndryshme.


Course image Udhëheqësia Autentike 2324
Udhëheqësi

Konceptet e udhëheqësisë të përdorura në këtë kurs do të jenë të dobishme për studentët dhe të zbatueshme për gjithë jetën e tyre. Materiali i çon studentët në një rrugëtim të gjatë sa vet jeta e tyre, duke kërkuar dhe hetuar ndjenjat dhe qenien e tyre më të thellë. Ky kurs shqyrton dhe kërkon se si të jetosh në risinë e jetës. Nëpërmjet këtij kursi studentët do të përjetojnë freskinë e jetës Zoe dhe do të zbulojnë identitetin e tyre në Krishtin.

Course image Liria në Krishtin 2023-2024
Udhëheqësi

Ky kurs fokusohet në tre shtylla kryesore: Identiteti, Autoriteti i të krishterit si dhe Transformimi i mendjes. Studenti kupton përmes kursit se kush është ai në Krishtin, pasi ka besuar tek ai, se çfarë autoriteti i është dhënë prej Jezusit dhe sesi ai duhet ta ushtrojë këtë autoritet në mënyrë që të transformojë mendjen e tij duke u mbështetur tek e vërteta e Shkrimit të Shenjtë dhe duke e praktikuar atë për të shkatërruar çdo fortesë të të ligut dhe për të marrë prej Frmës së Shenjtë lirinë në Krishtin nga çdo prangë e Satanit.


Course image I LIRË PËR TË DREJTUAR 2023 / FREE TO LEAD 2023
Udhëheqësi

Mësimet  I Lirë Për Të Drejtuar 2 janë për të krishterët në pozicione drejtuese të çdo lloji ose për të krishterët që mendojnë se mund të bëhen udhëheqës në të ardhmen.Si vazhdimësi për mësimet e vitit të kaluar të I Lirë Për Të Drejtuar, ne do të përqendrohemi në disa zona specifike dhe në thellimin e zonave të mëparshme.Pjesëmarrësit do të mësojnë se si dhe kur të udhëheqin; duke marrë lirinë për të udhëhequr në përputhje me kufizimet. Dhe ata do të mësojnë të shohin dhuratat e hirit tek të tjerët. Më tej ata do të shohin se ne mund të udhëheqim prej pushimit dhe se si Perëndia krijoi pushimin për lavdinë e Tij dhe për përfitimin tonë.

The Freed to Lead teachings are for Christians in leadership positions of any kind or Christians who think they may become leaders in the future.As a follow-up for last years Freed to Lead teachings we will focus at some specific area’s and deepening former area’s. Participants will learn how and when to lead; taking the freedom to lead with in compliance with the limitations. And they will learn to see the gifts of grace in others. Further they will see we can lead from rest and how God created rest for His glory and for our benefit


Course image Etika e Krishterë 2324
Udhëheqësi

Ky kurs shqyrton moralin dhe etikën që përcakton karakterin e besimtaarit të krishterë siç mësohet në Fjalën e Perëndisë. Një studim i Ligjit në Dhjatën e Vjetër përcakton çfarë konsiderohet mëkat por për shkak të sakrificës shlyese të Jezus Krishtit, mëkati, natyra e mëkatit, dhe gjithë sjellja e krishterë duhet të përcaktohet nga çfarë paraqitet në Dhjatën e Re. Si i jetojmë jetët tona, marrja e vendimeve, dhe ndërveprimi me të tjerët janë pikëpyetje që duhen shqyrtuar.


Course image MISIOLOGJI - Nëntor 2023
Udhëheqësi

Ky kurs është projektuar për të udhëhequr studentin nëpërmjet një studimi të thellë të perspektivave biblike, historike dhe strategjike në lidhje me "Misionin e popullit të Perëndisë".
 
Rezultatet E Të Nxënit të Këtij Kursi

 Pas përfundimit të këtij kursi, studenti duhet të jetë në gjendje të:

 1. Mendojë në mënyrë kritike dhe analitike rreth çështjeve missiologjike.

2. Tregojë qartë mandatin biblik për misionet botërore.

3. Përmbledhë në terma të gjerë Narrativën e Madhe të misioneve

4. Shfaqë një kuptim të rolit tonë unik në misionet globale dhe në Porosinë e Madhe.


Course image Misiologji 2023
Udhëheqësi

Ky kurs është projektuar për të udhëhequr studentin nëpërmjet një studimi të thellë të perspektivave biblike, historike dhe strategjike në lidhje me "Misionin e popullit të Perëndisë".


Course image Kisha Shërbyese 2022-2023
Udhëheqësi

Ky kurs prezanton vlerat thelbësore që drejtuesit e krishterë duhet të ndjekin për të ndërtuar një kishë biblikisht të shëndetshme.


Course image Dhjakonia 2022 - 2023
Udhëheqësi

Në këtë kurs do të studjohet shërbesa për nevojtarët, në veçanti, të uriturin, të eturin, të huajin, të zhveshurin, të sëmurin dhe të persekutuarin, frymëzuar nga Mateu 25:31-46.

Course image Kishëmbjellje 2022-2023
Udhëheqësi

Në këtë kurs studenti do të prezantohet me:

- kishëmbjelljen si program
- rëndësinë e kishëmbjelljes në ndërtimin e Mbretërisë së Perëndisë
- rëndësinë e kishëmbjelljes në arritjen e të humburve
- rëndësinë e kishëmbjelljes në komunitete specifike
Gjithashtu studenti do të prezantohet me një plan specifik dhe praktik që nje kishëmbjelles ose një skuadër kishëmbjellësish duhet të përdorin për të patur rezultate dhe jetëgjatesi.


Course image Udhëheqësia Autentike / Authentic Leadership 2022-2023
Udhëheqësi

Konceptet e udhëheqësisë të përdorura në këtë kurs do të jenë të dobishme për studentët dhe të zbatueshme për gjithë jetën e tyre. Materiali i çon studentët në një rrugëtim të gjatë sa vet jeta e tyre, duke kërkuar dhe hetuar ndjenjat dhe qenien e tyre më të thellë. Ky kurs shqyrton dhe kërkon se si të jetosh në risinë e jetës. Nëpërmjet këtij kursi studentët do të përjetojnë freskinë e jetës Zoe dhe do të zbulojnë identitetin e tyre në Krishtin.


Course image I LIRË PËR TË DREJTUAR 2022 ( Free to Lead 2022)
Udhëheqësi

Mësimet e  kursit “I lirë për të drejtuar” janë për të krishterët në pozicione drejtuese të çfarëdo lloji ose për të krishterët që mendojnë se mund të bëhen drejtues në të ardhmen.
Pjesëmarrësit do të mësojnë si të drejtojnë duke u bazuar në identitetin që ata kanë në Krishtin që të jenë autentikë dhe të vërtetë dhe të bëhen ai person që të tjerët do të duan ta ndjekin.
Ata do të mësojnë si të shmangin rraskapitjen , si të kapërcejnë sulmet personale dhe si të përdorin pozitivisht konfliktin.