Të kuptojmë balancën mes Strukturës dhe Frymës dhe të jemi të aftë të aplikojmë administrimin e kishës në një mënyrë që do të ndihmojë shërbesat dhe punën e kishës.

Etika e Krishterë studion karakterin e Perëndisë dhe si lidhet Ai me fëmijët e tij; është një lëndë gjatë së cilës përcakton termat si: karakter, etikë, moral, personalitet dhe temperament.

Ky kurs eshte i ndare ne dy pjese


Fokusohet te zemra e drejtuesit