Në këtë kategori , gjenden të gjitha kurset e Këshillimit

Referimet në shëndetin mendor
Kristi Kola

Referimet në shëndetin mendor

Ky kurs është krijuar për t'i ardhur në ndihmë të gjithë drejtuesve të cilët përballen me situata ku një person që vjen për këshillim shfaq shqetësime të shëndetit mendor. Përmes një trajtimi të parimeve të përgjithshme të çrregullimeve të shëndetit mendor, synohet të pajiset drejtuesi me disa aftësi të cilat e ndihmojne atë të kuptojë rrugën e trajtimit të problemit. Gjatë kursit do të prezantohen disa nga çrregullimet më të shpeshta në mënyrë të përgjithshme, ndërsa çrregullimet e personalitetit do të trajtohen më në thellësi. Së fundmi, përmes shpjegimit teorik dhe diskutimeve të rasteve në klasë, pjesëmarrësit do të udhëzohen për parimet bazë në identifikimin e problemeve shqetësuese që duhen referuar tek një specialist i fushës dhe në menaxhimin e urgjencave psikiatrike.

Bazat e Këshillimit të Krishterë
Dr. Terri Young

Bazat e Këshillimit të Krishterë

Qëllimi i këtij kursi, është të studiohen Bazat e Këshillimit të Krishterë