Në këtë kategori , gjenden të gjitha kurset e Këshillimit

Qëllimi i këtij kursi, është të studiohen Bazat e Këshillimit të Krishterë