Course image Mbikëqyrje në Dhjatën e Vjetër 2023-2024 (Viti I)
Studime Biblike

Ky kurs synon t’u japë studentëve një përmbledhje të përmbajtjes bazë të literaturës dhe historisë së Dhjatës së Vjetër. Bibla hebraike do të studiohet përmes epokave të ndryshme që përcaktojnë historinë dhe kronologjinë e saj. Librat e ndryshëm të Dhjatës së Vjetër do të studiohen në raport me epokat e ndryshme të historisë së Izraelit në Dhjatën e Vjetër, p.sh., nga krijimi (origjina) deri te kthimi nga robëria. Ky kurs do të fokusohet edhe te çështjet kryesore teologjike të Dhjatës së Vjetër dhe te marrëdhënia e tyre me çështje të ngjashme në Dhjatën e Re.

Course image Mbikëqyrje në Dhjatën e Vjetër 2023-2024 (Viti II)
Studime Biblike

Ky kurs synon t’u japë studentëve një përmbledhje të përmbajtjes bazë të literaturës dhe historisë së Dhjatës së Vjetër. Bibla hebraike do të studiohet përmes epokave të ndryshme që përcaktojnë historinë dhe kronologjinë e saj. Librat e ndryshëm të Dhjatës së Vjetër do të studiohen në raport me epokat e ndryshme të historisë së Izraelit në Dhjatën e Vjetër, p.sh., nga krijimi (origjina) deri te kthimi nga robëria. Ky kurs do të fokusohet edhe te çështjet kryesore teoogjike të Dhjatës së Vjetër dhe te marrëdhënia e tyre me çështje të ngjashme në Dhjatën e Re.

Course image Letra e Romakëve & Efesianëve 2024
Studime Biblike

Ky kurs është një mbikëqyrje e Romakëve dhe Efesianëve me vëmendje të përqendruar në situatën historike që ngrihet tek letrat, qëllimi dhe struktura e letrave, mesazhet ekzegjetike dhe teologjike, si dhe tek zhvillimi i mendimit të Palit mes shkrimit të këtyre dy letrave.

Course image Hermenautika 23-24
Studime Biblike

Qëllimi i këtij kursi është të ndihmojë studentët të zbulojnë si të lexojnë Biblën për gjithë vlerën që ka. 

Course image Letrat e Palit/Paul's Letters 2023-2024
Studime Biblike

Në këtë kurs, studentët do të kuptojnë sfondin historik të letrave të Palit dhe do të jenë në gjendje të rindërtojnë jetën e tij. Ata do të krahasojnë përmbajtjen dhe sfondin e letrave me librin e Veprave të Apostujve. Kursi do të shpjegojë kontekstin historik, origjinën, vargjet kryesore dhe skicën e përgjithshme të secilës letër. Do të shpjegojë gjithashtu disa nga vështirësitë specifike të interpretimit për të kuptuar letrat e Palit: stilin, pyetjet retorike, metodat e ekzegjezës, metodën induktive dhe metodën deduktive. Studentët do të kuptojnë doktrinën pauliane të shpëtimit me anë të besimit nga Letra e Galatasve dhe Letra e Romakëve, dhe do të jenë në gjendje ta zbatojnë këtë në kontekstin e tyre kulturor në Shqipëri. Studentët mund ta zbatojnë këtë në besimin mysliman, të ortodoksëve dhe të katolikëve.


Course image HOMILETIKË E AVANCUAR (2023-2024)
Studime Biblike

Ky kurs siguron një studim të avancuar në homiletikë për studentët e vitit të tretë. Fokusi kryesor i kursit është t'u japë studentëve një mundësi për të praktikuar si zhvillimin ashtu edhe dhënien e predikimeve shpjeguese biblikisht besnike. Vëmendje do t’i jepet kuptimit të stilit të predikimit, autoritetit, dhe ekzegezës të një audience me theks në zbatimin praktik. Duke kaluar nga teksti biblik në një dorëshkrim të plotë predikimi, studentët do të përfshihen në procesin e zhvillimit të predikimit në fushat e temave të dallueshme ekzegjetike, krijimit të skicave, hyrjeve, ilustrimeve, zbatimeve dhe përfundimeve. Së fundi, studentët do të prezantohen me hermeneutikën Shpenguese-Historike si një lente kryesore për ekzegjezën biblike dhe zhvillimin e predikimit me mundësi për të përmirësuar aftësitë e tyre të predikimit gjatë gjithë javës.      


Course image Jeta & Mësimet e Krishtit 2324
Studime Biblike

Dhjata e Re në Bibël përfshin Ungjijtë, katër kronika të ndryshme të jetës së Jezusit. Këta libra janë themelorë për besimin e krishterë dhe praktikimin, ndarjen e historisë së lindjes së Jezusit, jetën dhe mësimet revolucionare, si edhe afirmimin si Mesia.

Course image Romakëve & Efesianëve 2022-2023
Studime Biblike

Ky kurs është një mbikëqyrje e Romakëve dhe Efesianëve me vëmendje të përqendruar në situatën historike që ngrihet tek letrat, qëllimi dhe struktura e letrave, mesazhet ekzegjetike dhe teologjike, si dhe tek zhvillimi i mendimit të Palit mes shkrimit të këtyre dy letrave.


Course image Letrat e Palit/Paul's Letters 2022-2023
Studime Biblike

Në këtë kurs do të studiohet sfondi historik i letrave të Palit dhe jeta e tij; do të krahasohet sfondi i letrave me librin e Veprave të Apostujve, si dhe do të studjohen vështirësitë e eksegezës për të kuptuar letrat e Palit.

Course image Homiletikë/Homiletics 2022-2023
Studime Biblike

Homiletikë do të thotë Arti i Predikimit. Një studim i ndërtimit dhe përcjelljes së predikimit. Në këtë kurs do të përcaktojmë dhe analizojmë se çfarë do të thotë “Predikim Shpjegues” dhe ndryshimin e tij nga llojet e tjera të predikimit. Do të kuptojmë rëndësinë e përgatitjes së predikimit dhe eksegezës së mirë. Gjithshtu do të diskutojmë artin e stileve dhe aftësive praktike të paraqitjes së predikimit dhe vlerësimin e predikimit.

Course image Jeta dhe Mësimet e Krishtit 2022-2023
Studime Biblike

Dhjata e Re në Bibël përfshin Ungjijtë, katër kronika të ndryshme të jetës së Jezusit. Këta libra janë themelorë për besimin e krishterë dhe praktikimin, ndarjen e historisë së lindjes së Jezusit, jetën dhe mësimet revolucionare, si edhe afirmimin si Mesia.


Course image Hermeneutikë2223
Studime Biblike

Hermeneutika është teoria dhe praktika e interpretimit të Biblës. Na sigurohen udhëzimet për lexim, interpretim dhe studim të Fjalës së Perëndisë me qëllim që atë të cilën Perëndia e synoi për fëmijët e Tij të kuptohet dhe zbatohet në jetën e përditshme.


Course image Mbikëqyrje në Dhjatën e Re 2022-2023
Studime Biblike

Dhjata e Re është bazuar në besëlidhjen e re me anë të së cilës Perëndia fal mëkatet e atyre që besojnë te Jezus Krishti dhe në vdekjen e Tij zëvendësuese dhe ringjalljen trupore. Perspektiva teologjike dhe kritike e kursit është Ungjillore dhe në një linjë me perspektivën e bazës së gjerë të të kuptuarit të Krishterë Ungjillor përgjatë shekujve.  Qëllimi i këtij kursi është t’i sigurojë studentit një pamje të përgjithshme të të gjithë mesazhit të Dhjatës së Re si një njësi.

Course image STUDIM I LETRAVE TË PALIT 2022
Studime Biblike

Në këtë kurs do të studiohet sfondi historik i Letrave të Palit. Kështu do të mund të rindërtojmë jetën e Palit. Studentët do të mund të krahasojnë përmbajtjet, sfondin e letrave me librin e Veprave të Apostujve. Do të shpjegohet doktrina e Palit për shpëtimin me anë të besimit nga Letra e Galatasve dhe Letra e Romakëve. Të përfshira në kurst to jenë 5 Sola-t siç na i mëson Palit

Course image Mbikqyrje në Dhjatën e Vjetër 2021-2022
Studime Biblike

Ky kurs synon t’u japë studentëve një mbikqyrje të përmbajtjes bazë të literaturës dhe historisë së Dhjatës së Vjetër. Bibla hebraike do të studiohet përmes epokave të ndryshme që përcaktojnë historinë dhe kronologjinë e saj. Librat e ndryshëm të Dhjatës së Vjetër do të studiohen në raport me epokat e ndryshme të historisë së Izraelit në Dhjatën e Vjetër, p.sh., nga krijimi (origjina) deri te kthimi nga robëria. Ky kurs do të fokusohet edhe te çështjet kryesore teoogjike të Dhjatës së Vjetër dhe te marrëdhënia e tyre me çështje të ngjashme në Dhjatën e Re.