Një studim hap pas hapi në pjesën e dytë të Dhjatës së Re.

Homiletikë do të thotë Arti i Predikimit. Një studim i ndërtimit dhe përcjelljes së një predikimi.