Kristologji
McLean Hawthorne

Kristologji

Një hyrje përmbledhëse në doktrinën biblike për sa i përket Jezus Krishtit. Kursi i përgjigjet pyetjes “çfarë na mëson e gjithë Bibla për Jezus Krishtin?” Vëmendje i jepet fushave të mëposhtme të doktrinës së Biblës:

·       Doktrina e Personit të Krishtit;

·       Doktrina e Shlesës;

·       Doktrina e Njeriut;

·       Doktrina e Ringjalljes dhe Ngritjes (në qiell);

·       Doktrina e Posteve të Krishtit—Profet, Prift, dhe Mbret;

·       Doktrina e Ardhjes së Dytë të Krishtit dhe Rolet e Tij Paues.

Historia e Kishës 2

Historia e Kishës 2

Një studim i Historisë së Kishës nga periudha e Reformimit deri në ditët tona.

Hermenautikë 2020

Hermenautikë 2020

Qëllimi i këtij kursi është të ndihmojë studentët të zbulojnë si të lexojnë Biblën për gjithë vlerën që ka. 

Teologji Sistematike, Antropologji Biblike

Teologji Sistematike, Antropologji Biblike

Studimi i Qënies Njerëzore, Studimi i Mëkatit