Doktrinat e Biblës (2021-2022)

Doktrinat e Biblës (2021-2022)

Ne nuk mund ta quajmë veten "të krishterë" ose "kishë e krishterë" nëse nuk e dimë, besojmë dhe formojmë qëndrimin tonë sipas Biblës.  

Qëllimi i këtij kursi, i quajtur Doktrinat Biblike, është që të njiheni me disa nga mësimet themelore që Perëndia ka për ne, në Bibël


Kristologji
McLean Hawthorne

Kristologji

Një hyrje përmbledhëse në doktrinën biblike për sa i përket Jezus Krishtit. Kursi i përgjigjet pyetjes “çfarë na mëson e gjithë Bibla për Jezus Krishtin?” Vëmendje i jepet fushave të mëposhtme të doktrinës së Biblës:

·       Doktrina e Personit të Krishtit;

·       Doktrina e Shlesës;

·       Doktrina e Njeriut;

·       Doktrina e Ringjalljes dhe Ngritjes (në qiell);

·       Doktrina e Posteve të Krishtit—Profet, Prift, dhe Mbret;

·       Doktrina e Ardhjes së Dytë të Krishtit dhe Rolet e Tij Paues.

Historia e Kishës 2

Historia e Kishës 2

Një studim i Historisë së Kishës nga periudha e Reformimit deri në ditët tona.

Teologji Sistematike, Antropologji Biblike

Teologji Sistematike, Antropologji Biblike

Studimi i Qënies Njerëzore, Studimi i Mëkatit