Site announcements

(There are no discussion topics yet in this forum)

Available courses

Një studim i Historisë së Kishës nga periudha e Reformimit deri në ditët tona.

Qëllimi i këtij kursi është të ndihmojë studentët të zbulojnë si të lexojnë Biblën për gjithë vlerën që ka. 

Studimi i Qënies Njerëzore, Studimi i Mëkatit

Një studim hap pas hapi në pjesën e dytë të Dhjatës së Re.

Homiletikë do të thotë Arti i Predikimit. Një studim i ndërtimit dhe përcjelljes së një predikimi.

Qëllimi i këtij kursi, është të studiohen Bazat e Këshillimit të Krishterë

Të kuptojmë balancën mes Strukturës dhe Frymës dhe të jemi të aftë të aplikojmë administrimin e kishës në një mënyrë që do të ndihmojë shërbesat dhe punën e kishës.

Etika e Krishterë studion karakterin e Perëndisë dhe si lidhet Ai me fëmijët e tij; është një lëndë gjatë së cilës përcakton termat si: karakter, etikë, moral, personalitet dhe temperament.

Ky kurs eshte i ndare ne dy pjese


Fokusohet te zemra e drejtuesit