Njoftime

There are no discussion topics yet in this forum

Available courses

Course image Mbretëria e Perëndisë (23-24)
Teologji

Ku është mbretëria e Perëndisë, ku ndodhet dhe cila është e ardhmja e saj është keqkuptuar shumë nga shumica në të ashtuquajturin krishterim. Shumica e të krishterëve janë mësuar se mbretëria e Perëndisë është në qiell, ose në zemrën e dikujt, ose Kisha është mbretëria, ose është drejtësi sociale, ose është një përvojë konvertimi. Qëllimi i këtij studimi është të zbulojë natyrën e mbretërisë së Perëndisë.


Course image Historia e Kishës 1 (23-24)
Teologji

Ky kurs është një hyrje në zhvillimin e krishterimit nga Krishti deri në agimin e Reformimit. Theksi vihet mbi lëvizjet qendrore historike, figurat dhe çështjet teologjike të periudhës, me vëmendje në rëndësinë e tyre për shërbesën e krishterë sot.

Course image Eklesiologji 23-24
Teologji

Një hyrje studimi në doktrinën biblike të Kishës së Zotit Jezu Krisht. Kursi është krijuar për t'iu përgjigjur pyetjes: "Çfarë na mëson e gjithë Bibla për Kishën?" Vëmendje i kushtohet fushave të mëposhtme të doktrinës:

 

• Doktrina në lidhje me popullin e Perëndisë në Dhiatën e Vjetër dhe përfshirja e tyre në Kishën e përjetshme, universale;

• Doktrina e Kishës siç përcaktohet dhe përshkruhet në Dhjatën e Re, e njohur gjithashtu si Trupi i Krishtit, që përfshin të gjithë njerëzit e Perëndisë që kanë marrë shpëtimin e blerë nga vepra shpenguese e Jezus Krishtit në Kryq;

• Doktrina në lidhje me kishat lokale, domethënë asambletë e besimtarëve në bashkësi në vende të ndryshme në tokë dhe qeverisjen e këtyre kishave lokale sipas Dhjatës së Re.

 

Diskutimet e aspekteve të ndryshme të secilës prej këtyre fushave janë krijuar për të ngritur dhe eksploruar pyetje të rëndësishme. Studentëve u jepen mundësi që të zbatojnë personalisht atë që Bibla thotë për secilën prej këtyre fushave.


Course image APOLOGJETIKA (2023-2024)
Teologji

Apologjetika (nga greqishtja ἀπολογία, "duke folur në mbrojtje") është disiplina e mbrojtjes së një pozicioni (shpesh fetar) përmes përdorimit sistematik të informacionit. Shkrimtarët e hershëm të krishterë (rreth 120-220), të cilët mbronin besimin e tyre kundër kritikëve dhe ua rekomandonin besimin të huajve, quheshin apologjetë. Ky kurs është krijuar për t'ju mësuar këtë disiplinë dhe do t'ju japë vetëbesimin për të ndarë besimin tuaj me të tjerët.

Course image Teologji Sistematike: Doktrina e Perëndisë 2023-2024
Teologji

Një hyrje përmbledhëse në doktrinën biblike për sa i përket Perëndisë. Kursi i përgjigjet pyetjes “Çfarë na mëson e gjithë Bibla për Perëndinë?” Vëmendje i jepet fushave të mëposhtme të doktrinës së Biblës:

·       Doktrina e Ekzistencës së Perëndisë;

·       Doktrina e Njohshmërisë së Perëndisë;

·       Doktrina e Karakterit të Perëndisë: Atributet e “Pakomunikueshme”;

·       Doktrina e Karakterit të Perëndisë: Atributet e “Komunikueshme”;

·       Doktrina e Perëndisë në tre persona: Triniteti;

 

Janë dizenjuar diskutime të aspekteve të ndryshme të secilës prej këtyre fushave për të ngritur dhe eksploruar pyetje të rëndësishme. Studentëve u jepet mundësia të bëjnë zbatime praktike të asaj se çfarë Bibla thotë për secilën prej tyre.


Course image Soteriologji 23-24
Teologji

Një studim hyrës në doktrinën e shpëtimit. Kursi është krijuar për të luftuar me pyetjen që shumë besojnë se qëndron në zemër të krishterimit: "Çfarë duhet të bëj për t'u shpëtuar?" Kursi do të trajtojë aspektet e mëposhtme të kësaj doktrine:

• Çfarë është soteriologjia?

• Konsiderata historike.

• Konsiderata biblike/doktrinore.

• Konsiderata pastorale.

Course image Historia e Kishes 23-24
Teologji

Ky kurs ofron një studim të eventeve kryesore të historisë së kishës.

Course image Kristologji2324
Teologji

Një hyrje përmbledhëse në doktrinën biblike për sa i përket Jezus Krishtit. Kursi i përgjigjet pyetjes “Çfarë na mëson e gjithë bota për Jezus Krishtin?” Vëmendje i jepet fushave të mëposhtme të doktrinës së Biblës:

·       Doktrina e Personit të Krishtit;

·       Doktrina e Shlesës;

·       Doktrina e Njeriut;

·       Doktrina e Ringjalljes së Krishtit dhe Ngjitjes;

·       Doktrina e Posteve të Krishtit—Profet, Prift, dhe Mbret;

·       Doktrina e Ardhjes së Dytë të Krishtit dhe Postet e Tij pasues.


Course image Historia e Krishterimit 2 - (2023)
Teologji

Ky kurs ofron një vëzhgim panoramik të ngjarjeve kryesore të historisë së krishterimit, në diversitetin e tij të jashtëzakonshëm, i cili pasqyrohet në një sërë besimesh, traditash dhe institucionesh, si dhe në perspektivat kulturore, politike dhe sociale. Theks i veçantë do t'i kushtohet zhvillimit të mendimit dhe mendimtarëve të krishterë, duke synuar të ofrojë bazën historike për një analizë të plotë të krishterimit në ditët e sotme.

Course image Kristologji2223
Teologji

Një hyrje përmbledhëse në doktrinën biblike për sa i përket Jezus Krishtit. Kursi i përgjigjet pyetjes “çfarë na mëson e gjithë Bibla për Jezus Krishtin?” Vëmendje i jepet fushave të mëposhtme të doktrinës së Biblës:

·       Doktrina e Personit të Krishtit;

·       Doktrina e Shlesës;

·       Doktrina e Njeriut;

·       Doktrina e Ringjalljes dhe Ngritjes (në qiell);

·       Doktrina e Posteve të Krishtit—Profet, Prift, dhe Mbret;

·       Doktrina e Ardhjes së Dytë të Krishtit dhe Rolet e Tij Paues.

 

Janë dizenjuar diskutime të ndryshme për të ngritur dhe eksploruar aspekte të ndryshme të këtyre fushave.


Course image Historia e Krishtërimit 1 2023
Teologji

Ky kurs ofron një vëzhgim panoramik të ngjarjeve kryesore të historisë së krishterimit, në diversitetin e tij të jashtëzakonshëm, i cili pasqyrohet në një sërë besimesh, traditash dhe institucionesh, si dhe në perspektivat kulturore, politike dhe sociale. Theks i veçantë do t'i kushtohet zhvillimit të mendimit dhe mendimtarëve të krishterë, duke synuar të ofrojë bazën historike për një analizë të plotë të krishterimit në ditët e sotme.


Course image MBRETËRIA E PERËNDISË -2023
Teologji

Ku është mbretëria e Perëndisë, ku ndodhet dhe cila është e ardhmja e saj është keqkuptuar shumë nga shumica në të ashtuquajturin krishterim. Shumica e të krishterëve janë mësuar se mbretëria e Perëndisë është në qiell, ose në zemrën e dikujt, ose Kisha është mbretëria, ose është drejtësi sociale, ose është një përvojë konvertimi. Qëllimi i këtij studimi është të zbulojë natyrën e mbretërisë së Perëndisë

Course image TEOLOGJI SISTEMATIKE - EKLESIOLOGJI
Teologji

Një hyrje studimi në doktrinën biblike të Kishës së Zotit Jezus Krisht. Kursi është krijuar për t'iu përgjigjur pyetjes: "Çfarë na mëson e gjithë Bibla për Kishën?" Vëmendje i kushtohet fushave të mëposhtme të doktrinës: 

·         Doktrina në lidhje me popullin e Perëndisë në Dhiatën e Vjetër dhe përfshirja e tyre në Kishën e përjetshme, universale;

·         doktrina e Kishës siç përcaktohet dhe përshkruhet në Dhjatën e Re, e njohur gjithashtu si Trupi i Krishtit, që përfshin të gjithë njerëzit e Perëndisë që kanë marrë shpëtimin e blerë nga vepra shpenguese e Jezus Krishtit në Kryq;

·         Doktrina në lidhje me kishat lokale, domethënë asambletë e besimtarëve në bashkësi në vende të ndryshme në tokë dhe qeverisjen e këtyre kishave lokale sipas Dhjatës së Re.


Course image Historia e Krishtërimit
Teologji

Ky kurs ofron një studim panoramik të eventeve kryesore të historisë së krishtërimit, me diversitetin e saj të papërsëritshëm, që është reflektuar në një varg besimesh, traditash, institutesh, gjithashtu në perspektivat kulturore, politike dhe sociale. Theks i veçantë do të vendoset mbi zhvillimin e medimit dhe mendimtarëve të krishterë, duke synuar të jepen bazat historike për një analizë të plotë të krishtërimit të sotëm.

Course image Apologjetika 2022
Teologji

Apologjetika është disiplina që kërkon të sigurojë një mbrojtje të vërtetësisë së besimit së besimit të krishterë me qëllim bindjen e jobesimtarëve. Fjala shqipe “apologjetikë” vjen nga fjala greke apologia që i referohet një mbrojtjeje verbale ose një përgjigje.  Kështu, apologjetika i referohet mbrojtjes së besimit të krishterë kundër të gjitha sulmeve intelektuale. Apologjetika mund të përfshijë argumente shkencore, teologjike dhe filozofike në mbështetje të Zotit, Biblës dhe besimit të krishterë

Course image Soteriologji
Teologji

Cili ishte shkaku madhor që çoi në ardhjen e Krishtit në tokë dhe në vdekjen e Tij për mëkatet tona? Për të gjetur përgjigjen e kësaj pyetjeje, duhet ta gjurmojë atë deri në karakterin e Perëndisë Vetë, dhe këtu Shkrimi na tregon për dy gjëra: dashurinë dhe drejtësinë e Perëndisë

Course image TS: Mbretëria e Perëndisë
Teologji

Ku është mbretëria e Perëndisë, ku ndodhet dhe cila është e ardhmja e saj është keqkuptuar shumë nga shumica në të ashtuquajturin krishterim. Shumica e të krishterëve janë mësuar se mbretëria e Perëndisë është në qiell, ose në zemrën e dikujt, ose Kisha është mbretëria, ose është drejtësi sociale, ose është një përvojë konvertimi. Qëllimi i këtij studimi është të zbulojë natyrën e mbretërisë së Perëndisë.


Course image Hyrje në Teologji Sistematike
Teologji

Studenti do të prezantohet me një vështrim të përgjithshëm dhe përmbledhës të teologjisë sistematike të Krishterë, degëzimeve të saj, çështjeve apo problematikave të hasura në kohët e sotme. Kjo lëndë merret me një vështrim të përgjithshëm të studimit të sistematizuar dhe të organizuar të të gjitha fakteve të zbuluara në shkrim në lidhje me Perëndinë, personat e Trinisë, Shkrimin, Njeriun, Mëkatin, Shpëtimin, Kishën, Engjëjt, Kohët e fundit, etj.


Course image Kristologji
Teologji

Një hyrje përmbledhëse në doktrinën biblike për sa i përket Jezus Krishtit. Kursi i përgjigjet pyetjes “çfarë na mëson e gjithë Bibla për Jezus Krishtin?” Vëmendje i jepet fushave të mëposhtme të doktrinës së Biblës:

·       Doktrina e Personit të Krishtit;

·       Doktrina e Shlesës;

·       Doktrina e Njeriut;

·       Doktrina e Ringjalljes dhe Ngritjes (në qiell);

·       Doktrina e Posteve të Krishtit—Profet, Prift, dhe Mbret;

·       Doktrina e Ardhjes së Dytë të Krishtit dhe Rolet e Tij Paues.

Course image Historia e Kishës 2
Teologji
Një studim i Historisë së Kishës nga periudha e Reformimit deri në ditët tona.
Course image Themelet Biblike të Adhurimit 2022
Teologjia e Adhurimit

Ky kurs është një studim i teologjisë, po ashtu i aftësive praktike të përfshira në drejtimin e adhurimit, planifikimin e shërbesës, provave, dhe drejtimit të skuadrës së adhurimit .


Course image Mbikëqyrje në Dhjatën e Vjetër 2023-2024 (Viti I)
Studime Biblike

Ky kurs synon t’u japë studentëve një përmbledhje të përmbajtjes bazë të literaturës dhe historisë së Dhjatës së Vjetër. Bibla hebraike do të studiohet përmes epokave të ndryshme që përcaktojnë historinë dhe kronologjinë e saj. Librat e ndryshëm të Dhjatës së Vjetër do të studiohen në raport me epokat e ndryshme të historisë së Izraelit në Dhjatën e Vjetër, p.sh., nga krijimi (origjina) deri te kthimi nga robëria. Ky kurs do të fokusohet edhe te çështjet kryesore teologjike të Dhjatës së Vjetër dhe te marrëdhënia e tyre me çështje të ngjashme në Dhjatën e Re.

Course image Mbikëqyrje në Dhjatën e Vjetër 2023-2024 (Viti II)
Studime Biblike

Ky kurs synon t’u japë studentëve një përmbledhje të përmbajtjes bazë të literaturës dhe historisë së Dhjatës së Vjetër. Bibla hebraike do të studiohet përmes epokave të ndryshme që përcaktojnë historinë dhe kronologjinë e saj. Librat e ndryshëm të Dhjatës së Vjetër do të studiohen në raport me epokat e ndryshme të historisë së Izraelit në Dhjatën e Vjetër, p.sh., nga krijimi (origjina) deri te kthimi nga robëria. Ky kurs do të fokusohet edhe te çështjet kryesore teoogjike të Dhjatës së Vjetër dhe te marrëdhënia e tyre me çështje të ngjashme në Dhjatën e Re.

Course image Letra e Romakëve & Efesianëve 2024
Studime Biblike

Ky kurs është një mbikëqyrje e Romakëve dhe Efesianëve me vëmendje të përqendruar në situatën historike që ngrihet tek letrat, qëllimi dhe struktura e letrave, mesazhet ekzegjetike dhe teologjike, si dhe tek zhvillimi i mendimit të Palit mes shkrimit të këtyre dy letrave.

Course image Hermenautika 23-24
Studime Biblike

Qëllimi i këtij kursi është të ndihmojë studentët të zbulojnë si të lexojnë Biblën për gjithë vlerën që ka. 

Course image Letrat e Palit/Paul's Letters 2023-2024
Studime Biblike

Në këtë kurs, studentët do të kuptojnë sfondin historik të letrave të Palit dhe do të jenë në gjendje të rindërtojnë jetën e tij. Ata do të krahasojnë përmbajtjen dhe sfondin e letrave me librin e Veprave të Apostujve. Kursi do të shpjegojë kontekstin historik, origjinën, vargjet kryesore dhe skicën e përgjithshme të secilës letër. Do të shpjegojë gjithashtu disa nga vështirësitë specifike të interpretimit për të kuptuar letrat e Palit: stilin, pyetjet retorike, metodat e ekzegjezës, metodën induktive dhe metodën deduktive. Studentët do të kuptojnë doktrinën pauliane të shpëtimit me anë të besimit nga Letra e Galatasve dhe Letra e Romakëve, dhe do të jenë në gjendje ta zbatojnë këtë në kontekstin e tyre kulturor në Shqipëri. Studentët mund ta zbatojnë këtë në besimin mysliman, të ortodoksëve dhe të katolikëve.


Course image HOMILETIKË E AVANCUAR (2023-2024)
Studime Biblike

Ky kurs siguron një studim të avancuar në homiletikë për studentët e vitit të tretë. Fokusi kryesor i kursit është t'u japë studentëve një mundësi për të praktikuar si zhvillimin ashtu edhe dhënien e predikimeve shpjeguese biblikisht besnike. Vëmendje do t’i jepet kuptimit të stilit të predikimit, autoritetit, dhe ekzegezës të një audience me theks në zbatimin praktik. Duke kaluar nga teksti biblik në një dorëshkrim të plotë predikimi, studentët do të përfshihen në procesin e zhvillimit të predikimit në fushat e temave të dallueshme ekzegjetike, krijimit të skicave, hyrjeve, ilustrimeve, zbatimeve dhe përfundimeve. Së fundi, studentët do të prezantohen me hermeneutikën Shpenguese-Historike si një lente kryesore për ekzegjezën biblike dhe zhvillimin e predikimit me mundësi për të përmirësuar aftësitë e tyre të predikimit gjatë gjithë javës.      


Course image Jeta & Mësimet e Krishtit 2324
Studime Biblike

Dhjata e Re në Bibël përfshin Ungjijtë, katër kronika të ndryshme të jetës së Jezusit. Këta libra janë themelorë për besimin e krishterë dhe praktikimin, ndarjen e historisë së lindjes së Jezusit, jetën dhe mësimet revolucionare, si edhe afirmimin si Mesia.

Course image Romakëve & Efesianëve 2022-2023
Studime Biblike

Ky kurs është një mbikëqyrje e Romakëve dhe Efesianëve me vëmendje të përqendruar në situatën historike që ngrihet tek letrat, qëllimi dhe struktura e letrave, mesazhet ekzegjetike dhe teologjike, si dhe tek zhvillimi i mendimit të Palit mes shkrimit të këtyre dy letrave.


Course image Homiletikë/Homiletics 2022-2023
Studime Biblike

Homiletikë do të thotë Arti i Predikimit. Një studim i ndërtimit dhe përcjelljes së predikimit. Në këtë kurs do të përcaktojmë dhe analizojmë se çfarë do të thotë “Predikim Shpjegues” dhe ndryshimin e tij nga llojet e tjera të predikimit. Do të kuptojmë rëndësinë e përgatitjes së predikimit dhe eksegezës së mirë. Gjithshtu do të diskutojmë artin e stileve dhe aftësive praktike të paraqitjes së predikimit dhe vlerësimin e predikimit.

Course image Jeta dhe Mësimet e Krishtit 2022-2023
Studime Biblike

Dhjata e Re në Bibël përfshin Ungjijtë, katër kronika të ndryshme të jetës së Jezusit. Këta libra janë themelorë për besimin e krishterë dhe praktikimin, ndarjen e historisë së lindjes së Jezusit, jetën dhe mësimet revolucionare, si edhe afirmimin si Mesia.


Course image Hermeneutikë2223
Studime Biblike

Hermeneutika është teoria dhe praktika e interpretimit të Biblës. Na sigurohen udhëzimet për lexim, interpretim dhe studim të Fjalës së Perëndisë me qëllim që atë të cilën Perëndia e synoi për fëmijët e Tij të kuptohet dhe zbatohet në jetën e përditshme.


Course image Mbikëqyrje në Dhjatën e Re 2022-2023
Studime Biblike

Dhjata e Re është bazuar në besëlidhjen e re me anë të së cilës Perëndia fal mëkatet e atyre që besojnë te Jezus Krishti dhe në vdekjen e Tij zëvendësuese dhe ringjalljen trupore. Perspektiva teologjike dhe kritike e kursit është Ungjillore dhe në një linjë me perspektivën e bazës së gjerë të të kuptuarit të Krishterë Ungjillor përgjatë shekujve.  Qëllimi i këtij kursi është t’i sigurojë studentit një pamje të përgjithshme të të gjithë mesazhit të Dhjatës së Re si një njësi.

Course image STUDIM I LETRAVE TË PALIT 2022
Studime Biblike

Në këtë kurs do të studiohet sfondi historik i Letrave të Palit. Kështu do të mund të rindërtojmë jetën e Palit. Studentët do të mund të krahasojnë përmbajtjet, sfondin e letrave me librin e Veprave të Apostujve. Do të shpjegohet doktrina e Palit për shpëtimin me anë të besimit nga Letra e Galatasve dhe Letra e Romakëve. Të përfshira në kurst to jenë 5 Sola-t siç na i mëson Palit

Course image Mbikqyrje në Dhjatën e Vjetër 2021-2022
Studime Biblike

Ky kurs synon t’u japë studentëve një mbikqyrje të përmbajtjes bazë të literaturës dhe historisë së Dhjatës së Vjetër. Bibla hebraike do të studiohet përmes epokave të ndryshme që përcaktojnë historinë dhe kronologjinë e saj. Librat e ndryshëm të Dhjatës së Vjetër do të studiohen në raport me epokat e ndryshme të historisë së Izraelit në Dhjatën e Vjetër, p.sh., nga krijimi (origjina) deri te kthimi nga robëria. Ky kurs do të fokusohet edhe te çështjet kryesore teoogjike të Dhjatës së Vjetër dhe te marrëdhënia e tyre me çështje të ngjashme në Dhjatën e Re.


Course image HOMILETIKË ( 2021-2022)
Studime Biblike

Homiletikë do të thotë Arti i Predikimit. Një studim i ndërtimit dhe përcjelljes së një predikimi. Në këtë kurs do të  përcaktojmë dhe analizojmë se çfarë do të thotë “Predikim Shpjegues” dhe dallueshmërinë e tij në lidhje me  llojet e tjera të predikimit. Do të kuptojmë rëndësinë e përgatitjes së predikimit dhe eksegezës së mirë. Gjithshtu do të diskutojmë artin e stileve dhe aftësive praktike të paraqitjes së predikimit dhe vlerësimin e predikimit. 


Course image Mbikqyrje në Dhjatën e Re (2021-2022)
Studime Biblike

Ky kurs do të praqesë një mbikqyrje të Dhjatës së Re, duke përfshirë materiale hyrëse, themel historik, përmbajtje dhe stil, dhe këndvështrim teologjik.


Course image STUDIMI I UNGJIJVE
Studime Biblike

STUDIMI I UNGJIJVE

Ky kurs është krijuar për të ofruar një hyrje dhe përmbledhje të katër librave të Dhjatës së Re të Mateut, Markut, Lukës dhe Gjonit të njohur së bashku si ungjijtë. Këto libra theksojnë lindjen, jetën, vdekjen dhe ringjalljen e Jezus Krishtit dhe përmbajnë shënimet më të hollësishme të jetës dhe shërbesës së tij. Si i tillë, ky kurs do të përqendrohet në implikimet specifike teologjike, frymërore dhe praktike të jetës dhe vdekjes së Krishtit brenda historisë shpenguese dhe në jetën tonë të tanishme. Koha do të shpenzohet për kontekstin historik të shekullit të parë, kontributet unike të secilit shkrimtar të ungjillit dhe një përmbledhje të temave kryesore dhe mësimdhënies së secilit libër.

Course image Letra Drejtuar Romakëve
Studime Biblike

Ky studim i detajuar i Letrës Drejtuar Romakëve përfshin një hyrje të përmbledhur të autorit dhe të situatës së besimtarëve në Romë. I jepet vëmendje tekstit të letrës me anë të studimit varg mbas vargu, duke theksuar domethënien për të krishterët sot. Do të diskutohet gjithashtu edhe aplikimi për individët dhe kishat në njohjen e Perëndisë dhe Ungjillit, si edhe prezantimin e tij tek ata që vijnë nga një prejardhje jo të krishterë.

Course image Dhjata e Re 2
Studime Biblike

Një studim hap pas hapi në pjesën e dytë të Dhjatës së Re.

Course image Homiletikë
Studime Biblike

Homiletikë do të thotë Arti i Predikimit. Një studim i ndërtimit dhe përcjelljes së një predikimi.

Course image Hermenautikë 2020
Studime Biblike

Qëllimi i këtij kursi është të ndihmojë studentët të zbulojnë si të lexojnë Biblën për gjithë vlerën që ka. 

Course image Zgjidhja e Konflikteve 23-24
Këshillim

Në këtë kurs studentët do të mësojnë përkufizimin psikologjik dhe shpirtëror të konfliktit dhe rrënjët historike të konfliktit që nga krijimi i njeriut. Ata do të mësojnë zgjedhjet specifike pozitive dhe negative që bëjnë njerëzit kur kanë të bëjnë me konfliktin dhe pse dështimi për të zgjidhur konfliktin mund të jetë shumë i dëmshëm si për individin ashtu edhe për komunitetin. Ata do të fitojnë njohuri për të identifikuar rrënjët e konfliktit dhe do të zhvillojnë aftësi për të zgjidhur konfliktet midis të tjerëve. Gjithashtu do të jenë në gjendje t'i përdorin këto aftësi në aktivitetet e jetës së përditshme në punë, kishë dhe familje. Shumë nga këto aftësi mund të jenë të zbatueshme për t'u përdorur në rolet formale të këshillimit.


Course image Hyrje në Këshillim Biblik 2023-2024
Këshillim

Hyrje në Këshillim Biblik është një kurs i cili do të ekzaminojë parimet Biblike të personalitetit të njeriut dhe se si ndodh ndryshimi personal. Përqendrim specifik do t’i jepet kishës si institucion shërues i Perëndisë, veçorive unike të këshillimit të krishterë dhe zhvillimit të një qasjeje biblike në lidhje me këshillimin. Janë dizenjuar diskutime të aspekteve të ndryshme të secilës prej këtyre fushave për të ngritur dhe eksploruar pyetje të rëndësishme. Studentëve u jepet mundësia të bëjnë zbatime praktike të asaj se çfarë Bibla thotë për secilën prej tyre.


Course image Përkujdesje Pastorale 2023-2024
Këshillim

Në këtë kurs, përqendrohemi në thirrjen për të qenë drejtues ose për të bërë shërbesë pastorale (predikim, kujdes pastoral, mësim, ungjillizim). Këto lloj shërbimesh nuk janë më të mira ose më të rëndësishme se veprat e tjera të shërbimit. Megjithatë, ata merren drejtpërdrejt me shpirtrat e njerëzve dhe Fjalën e Perëndisë. Ata “do të duhet të japin llogari” (Heb.13:17) për këtë përgjegjësi. Është çelësi për të mësuar rreth thirrjes në këtë shërbesë


Course image KËSHILLIMI I KRISHTERË (VITI 3-2023)
Këshillim

Këshillimi i Krishterë është një kurs i cili do të ekzaminojë parimet Biblike të personalitetit të njeriut dhe se si ndodh ndryshimi personal. Përqendrim specifik do t’i jepet kishës si institucion shërues i Perëndisë, veçoritë unike të këshillimit të Krishterë dhe zhvillimit të një qasjeje biblike në lidhje me këshillimin

Course image Këshillim në Kohë Pikëllimi 22-23
Këshillim

Në këtë kurs studentët do të mësojnë përkufizimin psikologjik dhe shpirtëror të hidhërimit dhe do të studiojnë ndikimin në rritje të tij në sjelljen e individëve, komunitetit dhe kulturës. Studentët do të studiojnë elementet pozitive dhe negative të hidhërimit, fazave të hidhërimit dhe vlerave njerëzore që ndihmojnë në reagimin e njerëzve ndaj vdekjes dhe ngjarjeve kritike serioze. Do të ketë një studim të thellë të Shkrimit për të përcaktuar se çfarë na mëson Bibla për hidhërimin dhe përpjekjet e njeriut për ta përballuar atë.

Do të ketë gjithashtu një paraqitje të drejtpërdrejtë nga një individ që ka përjetuar hidhërim, si ka ndikuar në jetën e atij personi dhe çfarë ka bërë ai individ për t'u marrë me atë hidhërim.

Course image Hyrje në Këshillim Biblik 2022-2023
Këshillim

Hyrje në Këshillimin Biblik është një kurs që shqyrton parimet biblike të personalitetit njerëzor dhe si ndodh ndryshimi personal. Do të vendoset vemendje e veçantë te Kisha si institucioni shërues i Perëndisë, karakteristikat e veçanta të Këshillimit të Krishterë dhe zhvillimi i përqasjes biblike me këshillimin.

Course image Temperamente të Transformuar 2022
Këshillim

Temperamente të Transformuara analizon teorinë e personalitetit nga këndvështrimi Biblik. Ofrohen njohuri inkurajuese duke i lejuar gjithashtu studentit të shqyrtojë çdo tipar fyes që duhet të transformohet nga Fjala e Perëndisë dhe fuqia e Frymës së Shenjtë.

Course image Referimet në shëndetin mendor
Këshillim

Ky kurs është krijuar për t'i ardhur në ndihmë të gjithë drejtuesve të cilët përballen me situata ku një person që vjen për këshillim shfaq shqetësime të shëndetit mendor. Përmes një trajtimi të parimeve të përgjithshme të çrregullimeve të shëndetit mendor, synohet të pajiset drejtuesi me disa aftësi të cilat e ndihmojne atë të kuptojë rrugën e trajtimit të problemit. Gjatë kursit do të prezantohen disa nga çrregullimet më të shpeshta në mënyrë të përgjithshme, ndërsa çrregullimet e personalitetit do të trajtohen më në thellësi. Së fundmi, përmes shpjegimit teorik dhe diskutimeve të rasteve në klasë, pjesëmarrësit do të udhëzohen për parimet bazë në identifikimin e problemeve shqetësuese që duhen referuar tek një specialist i fushës dhe në menaxhimin e urgjencave psikiatrike.

Course image Bazat e Këshillimit të Krishterë
Këshillim

Qëllimi i këtij kursi, është të studiohen Bazat e Këshillimit të Krishterë

Course image KONFERENCA "NAGA MISSION" 2024
Udhëheqësi

Tema e këtij viti është “Deri në skajin e dheut – TË DËRGUAR”. Të gjithë jemi të vetëdijshëm se gjatë pandemisë COVID-19, shtrirja e përpjekjeve misionare globale u reduktua shumë. Ndikimi misionar i kishës është zvogëluar shumë, pasi dërgimi i misionarëve në vende të veçanta dhe pjesëmarrja personalisht e të rinjve në ekipet e misioneve afatshkurtra ranë. Gjithashtu, duke pasur parasysh ndërprerjen në veprimtaritë misionare nga besimtarët e thjeshtë dhe brezi i ri që përbëjnë rrjedhën kryesore të kishës, u bë e nevojshme të zhvillohej një kanal lidhjeje i drejtpërdrejtë që do të lidhte kishat dhe misionarët.


Course image Mentorimi (2023 - 2024)
Udhëheqësi

Ky kurs thellohet në teorinë dhe praktikën e mentorimit, duke i pajisur studentët të bëhen mentorë të efektshëm në mjedise të ndryshme. Ne do të eksplorojmë parimet themelore të mentorimit, përfitimet si për mentorin edhe për të mentoruarin dhe aftësitë themelore që nevojiten për të kultivuar marrëdhënie të suksesshme mentorimi.

Përmes leksioneve interaktive, diskutimeve, rasteve të studimit, ushtrimeve me role, studentët do të fitojnë një kuptim të plotë të : Themeleve të Mentorimit, Ndërtimit të Marrëdhënieve të Besueshme, Vendosjes së Qëllimeve dhe Planifikimi i Zhvillimeve, Komunikimin Efektiv, Konsiderimet Etike, Mentorimin në Mjedise të Ndryshme.


Course image Udhëheqësia Autentike 2324
Udhëheqësi

Konceptet e udhëheqësisë të përdorura në këtë kurs do të jenë të dobishme për studentët dhe të zbatueshme për gjithë jetën e tyre. Materiali i çon studentët në një rrugëtim të gjatë sa vet jeta e tyre, duke kërkuar dhe hetuar ndjenjat dhe qenien e tyre më të thellë. Ky kurs shqyrton dhe kërkon se si të jetosh në risinë e jetës. Nëpërmjet këtij kursi studentët do të përjetojnë freskinë e jetës Zoe dhe do të zbulojnë identitetin e tyre në Krishtin.

Course image Liria në Krishtin 2023-2024
Udhëheqësi

Ky kurs fokusohet në tre shtylla kryesore: Identiteti, Autoriteti i të krishterit si dhe Transformimi i mendjes. Studenti kupton përmes kursit se kush është ai në Krishtin, pasi ka besuar tek ai, se çfarë autoriteti i është dhënë prej Jezusit dhe sesi ai duhet ta ushtrojë këtë autoritet në mënyrë që të transformojë mendjen e tij duke u mbështetur tek e vërteta e Shkrimit të Shenjtë dhe duke e praktikuar atë për të shkatërruar çdo fortesë të të ligut dhe për të marrë prej Frmës së Shenjtë lirinë në Krishtin nga çdo prangë e Satanit.


Course image I LIRË PËR TË DREJTUAR 2023 / FREE TO LEAD 2023
Udhëheqësi

Mësimet  I Lirë Për Të Drejtuar 2 janë për të krishterët në pozicione drejtuese të çdo lloji ose për të krishterët që mendojnë se mund të bëhen udhëheqës në të ardhmen.Si vazhdimësi për mësimet e vitit të kaluar të I Lirë Për Të Drejtuar, ne do të përqendrohemi në disa zona specifike dhe në thellimin e zonave të mëparshme.Pjesëmarrësit do të mësojnë se si dhe kur të udhëheqin; duke marrë lirinë për të udhëhequr në përputhje me kufizimet. Dhe ata do të mësojnë të shohin dhuratat e hirit tek të tjerët. Më tej ata do të shohin se ne mund të udhëheqim prej pushimit dhe se si Perëndia krijoi pushimin për lavdinë e Tij dhe për përfitimin tonë.

The Freed to Lead teachings are for Christians in leadership positions of any kind or Christians who think they may become leaders in the future.As a follow-up for last years Freed to Lead teachings we will focus at some specific area’s and deepening former area’s. Participants will learn how and when to lead; taking the freedom to lead with in compliance with the limitations. And they will learn to see the gifts of grace in others. Further they will see we can lead from rest and how God created rest for His glory and for our benefit


Course image Etika e Krishterë 2324
Udhëheqësi

Ky kurs shqyrton moralin dhe etikën që përcakton karakterin e besimtaarit të krishterë siç mësohet në Fjalën e Perëndisë. Një studim i Ligjit në Dhjatën e Vjetër përcakton çfarë konsiderohet mëkat por për shkak të sakrificës shlyese të Jezus Krishtit, mëkati, natyra e mëkatit, dhe gjithë sjellja e krishterë duhet të përcaktohet nga çfarë paraqitet në Dhjatën e Re. Si i jetojmë jetët tona, marrja e vendimeve, dhe ndërveprimi me të tjerët janë pikëpyetje që duhen shqyrtuar.


Course image MISIOLOGJI - Nëntor 2023
Udhëheqësi

Ky kurs është projektuar për të udhëhequr studentin nëpërmjet një studimi të thellë të perspektivave biblike, historike dhe strategjike në lidhje me "Misionin e popullit të Perëndisë".
 
Rezultatet E Të Nxënit të Këtij Kursi

 Pas përfundimit të këtij kursi, studenti duhet të jetë në gjendje të:

 1. Mendojë në mënyrë kritike dhe analitike rreth çështjeve missiologjike.

2. Tregojë qartë mandatin biblik për misionet botërore.

3. Përmbledhë në terma të gjerë Narrativën e Madhe të misioneve

4. Shfaqë një kuptim të rolit tonë unik në misionet globale dhe në Porosinë e Madhe.


Course image Misiologji 2023
Udhëheqësi

Ky kurs është projektuar për të udhëhequr studentin nëpërmjet një studimi të thellë të perspektivave biblike, historike dhe strategjike në lidhje me "Misionin e popullit të Perëndisë".


Course image Kisha Shërbyese 2022-2023
Udhëheqësi

Ky kurs prezanton vlerat thelbësore që drejtuesit e krishterë duhet të ndjekin për të ndërtuar një kishë biblikisht të shëndetshme.


Course image Dhjakonia 2022 - 2023
Udhëheqësi

Në këtë kurs do të studjohet shërbesa për nevojtarët, në veçanti, të uriturin, të eturin, të huajin, të zhveshurin, të sëmurin dhe të persekutuarin, frymëzuar nga Mateu 25:31-46.

Course image Kishëmbjellje 2022-2023
Udhëheqësi

Në këtë kurs studenti do të prezantohet me:

- kishëmbjelljen si program
- rëndësinë e kishëmbjelljes në ndërtimin e Mbretërisë së Perëndisë
- rëndësinë e kishëmbjelljes në arritjen e të humburve
- rëndësinë e kishëmbjelljes në komunitete specifike
Gjithashtu studenti do të prezantohet me një plan specifik dhe praktik që nje kishëmbjelles ose një skuadër kishëmbjellësish duhet të përdorin për të patur rezultate dhe jetëgjatesi.


Course image Udhëheqësia Autentike / Authentic Leadership 2022-2023
Udhëheqësi

Konceptet e udhëheqësisë të përdorura në këtë kurs do të jenë të dobishme për studentët dhe të zbatueshme për gjithë jetën e tyre. Materiali i çon studentët në një rrugëtim të gjatë sa vet jeta e tyre, duke kërkuar dhe hetuar ndjenjat dhe qenien e tyre më të thellë. Ky kurs shqyrton dhe kërkon se si të jetosh në risinë e jetës. Nëpërmjet këtij kursi studentët do të përjetojnë freskinë e jetës Zoe dhe do të zbulojnë identitetin e tyre në Krishtin.


Course image I LIRË PËR TË DREJTUAR 2022 ( Free to Lead 2022)
Udhëheqësi

Mësimet e  kursit “I lirë për të drejtuar” janë për të krishterët në pozicione drejtuese të çfarëdo lloji ose për të krishterët që mendojnë se mund të bëhen drejtues në të ardhmen.
Pjesëmarrësit do të mësojnë si të drejtojnë duke u bazuar në identitetin që ata kanë në Krishtin që të jenë autentikë dhe të vërtetë dhe të bëhen ai person që të tjerët do të duan ta ndjekin.
Ata do të mësojnë si të shmangin rraskapitjen , si të kapërcejnë sulmet personale dhe si të përdorin pozitivisht konfliktin.


Course image MENTORIMI I KRISHTERË
Udhëheqësi

Mentorimi është ri-shfaqur si një element jetësor në zhvillimin e udhëheqësve për shërbesën dhe misionin. A është kjo vetëm një metodë e re, apo është një art i lashtë që është përshtatur mirë në kontekstin bashkëkohor kulturor? Ky kurs intensiv hulumton natyrën e mentorimit shpirtëror në stile të ndryshme të tij, shembujt biblike dhe historik, si dhe vlerën e tij për dishepullizimin e vazhdueshëm në përgjithësi dhe aplikimin për zhvillimin e udhëheqësisë në veçanti.Vëmendje do t'i kushtohet mënyrave në të cilat mentorimi adreson çështjet e qëndrueshmërisë për udhëheqësit në kontekste sfiduese misionare. Ndërtimi mbi një bazë solide teologjike dhe teorike, do të paraqesë një model praktik të mentorimit shpirtëror i cili mund të udhëzojë edhe ata që ofrojnë mentorimin dhe ata që e  marrin atë.


Course image HYRJE NË UDHËHEQËSI (2021-2022)
Udhëheqësi

Ky kurs është përpiluar për të dhënë një hyrje në filozofinë e udhëheqësisë dhe zbatimin e saj në shërbesë. Një vëmendje e veçantë do t’i jepet kuptimit të përqasjeve të ndryshme të udhëheqësisë nën dritën  e themeleve biblike të udhëheqësisë të gjendura në Dhjatën e Vjetër dhe në Dhjatën e Re. Kursi do të përfshijë zbatimin praktik të udhëheqësisë në fushat kryesore të shërbesës duke përfshirë karakterin e udhëheqësit, standartet biblike për udhëheqësinë, përzgjedhjen e udhëheqësisë, menaxhimin e konfliktit, vizionin dhe udhëheqësinë shërbyese.  


Course image Udhëheqësia Shërbyese(21-22)
Udhëheqësi

Ky kurs është krijuar për të dhënë një hyrje në filozofinë e veçantë të udhëheqësisë të njohur si udhëheqësia shërbyese. Një vëmendje e veçantë do t'i jepet kuptimit të mënyrave në të cilat udhëheqësia shërbyese ndryshon nga qasjet e tjera të udhëheqësisë, dhe kontributet që një botëkuptim i qartë i krishterë i bën studimit dhe zbatimit të udhëheqësisë shërbyese. Duke eksploruar Dhjatën e Vjetër dhe Dhjatën e Re, kursi do t'i kushtojë një vëmendje të veçantë jetës dhe shërbesës së Jezus Krishtit si shëmbulli kryesor i udhëheqësisë shërbyese. Së fundmi, kursi do të ofrojë njohuri praktike mbi udhëheqësinë shërbyese , të cilat mund të zbatohen në shërbesën e kishës lokale ndërsa përpiqemi të jemi duart dhe këmbët e Krishtit në botë

Course image Etika e Krishterë 2021-2022
Udhëheqësi

Etika e Krishterë studion karakterin e Perëndisë dhe si lidhet Ai me fëmijët e tij; është një lëndë gjatë së cilës përcaktohen termat si: karakter, etikë, moral, personalitet dhe temperament.

Course image Udhëheqësia Autentike 2 Module 2021-2022
Udhëheqësi

Një kurs për të kuptuar udhëheqësinë e shëndetshme të krishterë duke u kthyer në themelin e fortë të Ungjillit. Si të jetojmë në risinë e jetës?

Course image Administrimi i Kishës
Udhëheqësi

Të kuptojmë balancën mes Strukturës dhe Frymës dhe të jemi të aftë të aplikojmë administrimin e kishës në një mënyrë që do të ndihmojë shërbesat dhe punën e kishës.

Course image Etika e Krishterë
Udhëheqësi

Etika e Krishterë studion karakterin e Perëndisë dhe si lidhet Ai me fëmijët e tij; është një lëndë gjatë së cilës përcaktohen termat si: karakter, etikë, moral, personalitet dhe temperament.

Course image Raporti i mbikëqyrësit & Raporti i studentit 23-24
Raporte

Në këtë kurs do të gjeni në formatin Microsoft Word dy raportet që duhet të shkarkoni, plotësoni dhe dorëzoni në fund të çdo viti akademik: Raportin e Mbikëqyrësit për Studentin dhe Raportin e Studentit për Shërbesën. Ju lutem shkarkojini, plotesojini dhe ngarkojini sërish në vendin e caktuar. 


Courses

Course image Mbretëria e Perëndisë (23-24)
Teologji

Ku është mbretëria e Perëndisë, ku ndodhet dhe cila është e ardhmja e saj është keqkuptuar shumë nga shumica në të ashtuquajturin krishterim. Shumica e të krishterëve janë mësuar se mbretëria e Perëndisë është në qiell, ose në zemrën e dikujt, ose Kisha është mbretëria, ose është drejtësi sociale, ose është një përvojë konvertimi. Qëllimi i këtij studimi është të zbulojë natyrën e mbretërisë së Perëndisë.


Course image Historia e Kishës 1 (23-24)
Teologji

Ky kurs është një hyrje në zhvillimin e krishterimit nga Krishti deri në agimin e Reformimit. Theksi vihet mbi lëvizjet qendrore historike, figurat dhe çështjet teologjike të periudhës, me vëmendje në rëndësinë e tyre për shërbesën e krishterë sot.

Course image Eklesiologji 23-24
Teologji

Një hyrje studimi në doktrinën biblike të Kishës së Zotit Jezu Krisht. Kursi është krijuar për t'iu përgjigjur pyetjes: "Çfarë na mëson e gjithë Bibla për Kishën?" Vëmendje i kushtohet fushave të mëposhtme të doktrinës:

 

• Doktrina në lidhje me popullin e Perëndisë në Dhiatën e Vjetër dhe përfshirja e tyre në Kishën e përjetshme, universale;

• Doktrina e Kishës siç përcaktohet dhe përshkruhet në Dhjatën e Re, e njohur gjithashtu si Trupi i Krishtit, që përfshin të gjithë njerëzit e Perëndisë që kanë marrë shpëtimin e blerë nga vepra shpenguese e Jezus Krishtit në Kryq;

• Doktrina në lidhje me kishat lokale, domethënë asambletë e besimtarëve në bashkësi në vende të ndryshme në tokë dhe qeverisjen e këtyre kishave lokale sipas Dhjatës së Re.

 

Diskutimet e aspekteve të ndryshme të secilës prej këtyre fushave janë krijuar për të ngritur dhe eksploruar pyetje të rëndësishme. Studentëve u jepen mundësi që të zbatojnë personalisht atë që Bibla thotë për secilën prej këtyre fushave.


Course image APOLOGJETIKA (2023-2024)
Teologji

Apologjetika (nga greqishtja ἀπολογία, "duke folur në mbrojtje") është disiplina e mbrojtjes së një pozicioni (shpesh fetar) përmes përdorimit sistematik të informacionit. Shkrimtarët e hershëm të krishterë (rreth 120-220), të cilët mbronin besimin e tyre kundër kritikëve dhe ua rekomandonin besimin të huajve, quheshin apologjetë. Ky kurs është krijuar për t'ju mësuar këtë disiplinë dhe do t'ju japë vetëbesimin për të ndarë besimin tuaj me të tjerët.

Course image Teologji Sistematike: Doktrina e Perëndisë 2023-2024
Teologji

Një hyrje përmbledhëse në doktrinën biblike për sa i përket Perëndisë. Kursi i përgjigjet pyetjes “Çfarë na mëson e gjithë Bibla për Perëndinë?” Vëmendje i jepet fushave të mëposhtme të doktrinës së Biblës:

·       Doktrina e Ekzistencës së Perëndisë;

·       Doktrina e Njohshmërisë së Perëndisë;

·       Doktrina e Karakterit të Perëndisë: Atributet e “Pakomunikueshme”;

·       Doktrina e Karakterit të Perëndisë: Atributet e “Komunikueshme”;

·       Doktrina e Perëndisë në tre persona: Triniteti;

 

Janë dizenjuar diskutime të aspekteve të ndryshme të secilës prej këtyre fushave për të ngritur dhe eksploruar pyetje të rëndësishme. Studentëve u jepet mundësia të bëjnë zbatime praktike të asaj se çfarë Bibla thotë për secilën prej tyre.


Course image Soteriologji 23-24
Teologji

Një studim hyrës në doktrinën e shpëtimit. Kursi është krijuar për të luftuar me pyetjen që shumë besojnë se qëndron në zemër të krishterimit: "Çfarë duhet të bëj për t'u shpëtuar?" Kursi do të trajtojë aspektet e mëposhtme të kësaj doktrine:

• Çfarë është soteriologjia?

• Konsiderata historike.

• Konsiderata biblike/doktrinore.

• Konsiderata pastorale.

Course image Historia e Kishes 23-24
Teologji

Ky kurs ofron një studim të eventeve kryesore të historisë së kishës.

Course image Kristologji2324
Teologji

Një hyrje përmbledhëse në doktrinën biblike për sa i përket Jezus Krishtit. Kursi i përgjigjet pyetjes “Çfarë na mëson e gjithë bota për Jezus Krishtin?” Vëmendje i jepet fushave të mëposhtme të doktrinës së Biblës:

·       Doktrina e Personit të Krishtit;

·       Doktrina e Shlesës;

·       Doktrina e Njeriut;

·       Doktrina e Ringjalljes së Krishtit dhe Ngjitjes;

·       Doktrina e Posteve të Krishtit—Profet, Prift, dhe Mbret;

·       Doktrina e Ardhjes së Dytë të Krishtit dhe Postet e Tij pasues.


Course image Historia e Krishterimit 2 - (2023)
Teologji

Ky kurs ofron një vëzhgim panoramik të ngjarjeve kryesore të historisë së krishterimit, në diversitetin e tij të jashtëzakonshëm, i cili pasqyrohet në një sërë besimesh, traditash dhe institucionesh, si dhe në perspektivat kulturore, politike dhe sociale. Theks i veçantë do t'i kushtohet zhvillimit të mendimit dhe mendimtarëve të krishterë, duke synuar të ofrojë bazën historike për një analizë të plotë të krishterimit në ditët e sotme.

Course image Kristologji2223
Teologji

Një hyrje përmbledhëse në doktrinën biblike për sa i përket Jezus Krishtit. Kursi i përgjigjet pyetjes “çfarë na mëson e gjithë Bibla për Jezus Krishtin?” Vëmendje i jepet fushave të mëposhtme të doktrinës së Biblës:

·       Doktrina e Personit të Krishtit;

·       Doktrina e Shlesës;

·       Doktrina e Njeriut;

·       Doktrina e Ringjalljes dhe Ngritjes (në qiell);

·       Doktrina e Posteve të Krishtit—Profet, Prift, dhe Mbret;

·       Doktrina e Ardhjes së Dytë të Krishtit dhe Rolet e Tij Paues.

 

Janë dizenjuar diskutime të ndryshme për të ngritur dhe eksploruar aspekte të ndryshme të këtyre fushave.


Course image Historia e Krishtërimit 1 2023
Teologji

Ky kurs ofron një vëzhgim panoramik të ngjarjeve kryesore të historisë së krishterimit, në diversitetin e tij të jashtëzakonshëm, i cili pasqyrohet në një sërë besimesh, traditash dhe institucionesh, si dhe në perspektivat kulturore, politike dhe sociale. Theks i veçantë do t'i kushtohet zhvillimit të mendimit dhe mendimtarëve të krishterë, duke synuar të ofrojë bazën historike për një analizë të plotë të krishterimit në ditët e sotme.


Course image MBRETËRIA E PERËNDISË -2023
Teologji

Ku është mbretëria e Perëndisë, ku ndodhet dhe cila është e ardhmja e saj është keqkuptuar shumë nga shumica në të ashtuquajturin krishterim. Shumica e të krishterëve janë mësuar se mbretëria e Perëndisë është në qiell, ose në zemrën e dikujt, ose Kisha është mbretëria, ose është drejtësi sociale, ose është një përvojë konvertimi. Qëllimi i këtij studimi është të zbulojë natyrën e mbretërisë së Perëndisë

Course image TEOLOGJI SISTEMATIKE - EKLESIOLOGJI
Teologji

Një hyrje studimi në doktrinën biblike të Kishës së Zotit Jezus Krisht. Kursi është krijuar për t'iu përgjigjur pyetjes: "Çfarë na mëson e gjithë Bibla për Kishën?" Vëmendje i kushtohet fushave të mëposhtme të doktrinës: 

·         Doktrina në lidhje me popullin e Perëndisë në Dhiatën e Vjetër dhe përfshirja e tyre në Kishën e përjetshme, universale;

·         doktrina e Kishës siç përcaktohet dhe përshkruhet në Dhjatën e Re, e njohur gjithashtu si Trupi i Krishtit, që përfshin të gjithë njerëzit e Perëndisë që kanë marrë shpëtimin e blerë nga vepra shpenguese e Jezus Krishtit në Kryq;

·         Doktrina në lidhje me kishat lokale, domethënë asambletë e besimtarëve në bashkësi në vende të ndryshme në tokë dhe qeverisjen e këtyre kishave lokale sipas Dhjatës së Re.


Course image Historia e Krishtërimit
Teologji

Ky kurs ofron një studim panoramik të eventeve kryesore të historisë së krishtërimit, me diversitetin e saj të papërsëritshëm, që është reflektuar në një varg besimesh, traditash, institutesh, gjithashtu në perspektivat kulturore, politike dhe sociale. Theks i veçantë do të vendoset mbi zhvillimin e medimit dhe mendimtarëve të krishterë, duke synuar të jepen bazat historike për një analizë të plotë të krishtërimit të sotëm.

Course image Apologjetika 2022
Teologji

Apologjetika është disiplina që kërkon të sigurojë një mbrojtje të vërtetësisë së besimit së besimit të krishterë me qëllim bindjen e jobesimtarëve. Fjala shqipe “apologjetikë” vjen nga fjala greke apologia që i referohet një mbrojtjeje verbale ose një përgjigje.  Kështu, apologjetika i referohet mbrojtjes së besimit të krishterë kundër të gjitha sulmeve intelektuale. Apologjetika mund të përfshijë argumente shkencore, teologjike dhe filozofike në mbështetje të Zotit, Biblës dhe besimit të krishterë

Course image Soteriologji
Teologji

Cili ishte shkaku madhor që çoi në ardhjen e Krishtit në tokë dhe në vdekjen e Tij për mëkatet tona? Për të gjetur përgjigjen e kësaj pyetjeje, duhet ta gjurmojë atë deri në karakterin e Perëndisë Vetë, dhe këtu Shkrimi na tregon për dy gjëra: dashurinë dhe drejtësinë e Perëndisë

Course image TS: Mbretëria e Perëndisë
Teologji

Ku është mbretëria e Perëndisë, ku ndodhet dhe cila është e ardhmja e saj është keqkuptuar shumë nga shumica në të ashtuquajturin krishterim. Shumica e të krishterëve janë mësuar se mbretëria e Perëndisë është në qiell, ose në zemrën e dikujt, ose Kisha është mbretëria, ose është drejtësi sociale, ose është një përvojë konvertimi. Qëllimi i këtij studimi është të zbulojë natyrën e mbretërisë së Perëndisë.


Course image Hyrje në Teologji Sistematike
Teologji

Studenti do të prezantohet me një vështrim të përgjithshëm dhe përmbledhës të teologjisë sistematike të Krishterë, degëzimeve të saj, çështjeve apo problematikave të hasura në kohët e sotme. Kjo lëndë merret me një vështrim të përgjithshëm të studimit të sistematizuar dhe të organizuar të të gjitha fakteve të zbuluara në shkrim në lidhje me Perëndinë, personat e Trinisë, Shkrimin, Njeriun, Mëkatin, Shpëtimin, Kishën, Engjëjt, Kohët e fundit, etj.


Course image Kristologji
Teologji

Një hyrje përmbledhëse në doktrinën biblike për sa i përket Jezus Krishtit. Kursi i përgjigjet pyetjes “çfarë na mëson e gjithë Bibla për Jezus Krishtin?” Vëmendje i jepet fushave të mëposhtme të doktrinës së Biblës:

·       Doktrina e Personit të Krishtit;

·       Doktrina e Shlesës;

·       Doktrina e Njeriut;

·       Doktrina e Ringjalljes dhe Ngritjes (në qiell);

·       Doktrina e Posteve të Krishtit—Profet, Prift, dhe Mbret;

·       Doktrina e Ardhjes së Dytë të Krishtit dhe Rolet e Tij Paues.

Course image Mbikëqyrje në Dhjatën e Vjetër 2023-2024 (Viti I)
Studime Biblike

Ky kurs synon t’u japë studentëve një përmbledhje të përmbajtjes bazë të literaturës dhe historisë së Dhjatës së Vjetër. Bibla hebraike do të studiohet përmes epokave të ndryshme që përcaktojnë historinë dhe kronologjinë e saj. Librat e ndryshëm të Dhjatës së Vjetër do të studiohen në raport me epokat e ndryshme të historisë së Izraelit në Dhjatën e Vjetër, p.sh., nga krijimi (origjina) deri te kthimi nga robëria. Ky kurs do të fokusohet edhe te çështjet kryesore teologjike të Dhjatës së Vjetër dhe te marrëdhënia e tyre me çështje të ngjashme në Dhjatën e Re.

Course image Mbikëqyrje në Dhjatën e Vjetër 2023-2024 (Viti II)
Studime Biblike

Ky kurs synon t’u japë studentëve një përmbledhje të përmbajtjes bazë të literaturës dhe historisë së Dhjatës së Vjetër. Bibla hebraike do të studiohet përmes epokave të ndryshme që përcaktojnë historinë dhe kronologjinë e saj. Librat e ndryshëm të Dhjatës së Vjetër do të studiohen në raport me epokat e ndryshme të historisë së Izraelit në Dhjatën e Vjetër, p.sh., nga krijimi (origjina) deri te kthimi nga robëria. Ky kurs do të fokusohet edhe te çështjet kryesore teoogjike të Dhjatës së Vjetër dhe te marrëdhënia e tyre me çështje të ngjashme në Dhjatën e Re.

Course image Letra e Romakëve & Efesianëve 2024
Studime Biblike

Ky kurs është një mbikëqyrje e Romakëve dhe Efesianëve me vëmendje të përqendruar në situatën historike që ngrihet tek letrat, qëllimi dhe struktura e letrave, mesazhet ekzegjetike dhe teologjike, si dhe tek zhvillimi i mendimit të Palit mes shkrimit të këtyre dy letrave.

Course image Hermenautika 23-24
Studime Biblike

Qëllimi i këtij kursi është të ndihmojë studentët të zbulojnë si të lexojnë Biblën për gjithë vlerën që ka. 

Course image Letrat e Palit/Paul's Letters 2023-2024
Studime Biblike

Në këtë kurs, studentët do të kuptojnë sfondin historik të letrave të Palit dhe do të jenë në gjendje të rindërtojnë jetën e tij. Ata do të krahasojnë përmbajtjen dhe sfondin e letrave me librin e Veprave të Apostujve. Kursi do të shpjegojë kontekstin historik, origjinën, vargjet kryesore dhe skicën e përgjithshme të secilës letër. Do të shpjegojë gjithashtu disa nga vështirësitë specifike të interpretimit për të kuptuar letrat e Palit: stilin, pyetjet retorike, metodat e ekzegjezës, metodën induktive dhe metodën deduktive. Studentët do të kuptojnë doktrinën pauliane të shpëtimit me anë të besimit nga Letra e Galatasve dhe Letra e Romakëve, dhe do të jenë në gjendje ta zbatojnë këtë në kontekstin e tyre kulturor në Shqipëri. Studentët mund ta zbatojnë këtë në besimin mysliman, të ortodoksëve dhe të katolikëve.


Course image HOMILETIKË E AVANCUAR (2023-2024)
Studime Biblike

Ky kurs siguron një studim të avancuar në homiletikë për studentët e vitit të tretë. Fokusi kryesor i kursit është t'u japë studentëve një mundësi për të praktikuar si zhvillimin ashtu edhe dhënien e predikimeve shpjeguese biblikisht besnike. Vëmendje do t’i jepet kuptimit të stilit të predikimit, autoritetit, dhe ekzegezës të një audience me theks në zbatimin praktik. Duke kaluar nga teksti biblik në një dorëshkrim të plotë predikimi, studentët do të përfshihen në procesin e zhvillimit të predikimit në fushat e temave të dallueshme ekzegjetike, krijimit të skicave, hyrjeve, ilustrimeve, zbatimeve dhe përfundimeve. Së fundi, studentët do të prezantohen me hermeneutikën Shpenguese-Historike si një lente kryesore për ekzegjezën biblike dhe zhvillimin e predikimit me mundësi për të përmirësuar aftësitë e tyre të predikimit gjatë gjithë javës.      


Course image Jeta & Mësimet e Krishtit 2324
Studime Biblike

Dhjata e Re në Bibël përfshin Ungjijtë, katër kronika të ndryshme të jetës së Jezusit. Këta libra janë themelorë për besimin e krishterë dhe praktikimin, ndarjen e historisë së lindjes së Jezusit, jetën dhe mësimet revolucionare, si edhe afirmimin si Mesia.

Course image Romakëve & Efesianëve 2022-2023
Studime Biblike

Ky kurs është një mbikëqyrje e Romakëve dhe Efesianëve me vëmendje të përqendruar në situatën historike që ngrihet tek letrat, qëllimi dhe struktura e letrave, mesazhet ekzegjetike dhe teologjike, si dhe tek zhvillimi i mendimit të Palit mes shkrimit të këtyre dy letrave.


Course image Letrat e Palit/Paul's Letters 2022-2023
Studime Biblike

Në këtë kurs do të studiohet sfondi historik i letrave të Palit dhe jeta e tij; do të krahasohet sfondi i letrave me librin e Veprave të Apostujve, si dhe do të studjohen vështirësitë e eksegezës për të kuptuar letrat e Palit.

Course image Homiletikë/Homiletics 2022-2023
Studime Biblike

Homiletikë do të thotë Arti i Predikimit. Një studim i ndërtimit dhe përcjelljes së predikimit. Në këtë kurs do të përcaktojmë dhe analizojmë se çfarë do të thotë “Predikim Shpjegues” dhe ndryshimin e tij nga llojet e tjera të predikimit. Do të kuptojmë rëndësinë e përgatitjes së predikimit dhe eksegezës së mirë. Gjithshtu do të diskutojmë artin e stileve dhe aftësive praktike të paraqitjes së predikimit dhe vlerësimin e predikimit.

Course image Jeta dhe Mësimet e Krishtit 2022-2023
Studime Biblike

Dhjata e Re në Bibël përfshin Ungjijtë, katër kronika të ndryshme të jetës së Jezusit. Këta libra janë themelorë për besimin e krishterë dhe praktikimin, ndarjen e historisë së lindjes së Jezusit, jetën dhe mësimet revolucionare, si edhe afirmimin si Mesia.


Course image Hermeneutikë2223
Studime Biblike

Hermeneutika është teoria dhe praktika e interpretimit të Biblës. Na sigurohen udhëzimet për lexim, interpretim dhe studim të Fjalës së Perëndisë me qëllim që atë të cilën Perëndia e synoi për fëmijët e Tij të kuptohet dhe zbatohet në jetën e përditshme.


Course image Mbikëqyrje në Dhjatën e Re 2022-2023
Studime Biblike

Dhjata e Re është bazuar në besëlidhjen e re me anë të së cilës Perëndia fal mëkatet e atyre që besojnë te Jezus Krishti dhe në vdekjen e Tij zëvendësuese dhe ringjalljen trupore. Perspektiva teologjike dhe kritike e kursit është Ungjillore dhe në një linjë me perspektivën e bazës së gjerë të të kuptuarit të Krishterë Ungjillor përgjatë shekujve.  Qëllimi i këtij kursi është t’i sigurojë studentit një pamje të përgjithshme të të gjithë mesazhit të Dhjatës së Re si një njësi.

Course image STUDIM I LETRAVE TË PALIT 2022
Studime Biblike

Në këtë kurs do të studiohet sfondi historik i Letrave të Palit. Kështu do të mund të rindërtojmë jetën e Palit. Studentët do të mund të krahasojnë përmbajtjet, sfondin e letrave me librin e Veprave të Apostujve. Do të shpjegohet doktrina e Palit për shpëtimin me anë të besimit nga Letra e Galatasve dhe Letra e Romakëve. Të përfshira në kurst to jenë 5 Sola-t siç na i mëson Palit

Course image Mbikqyrje në Dhjatën e Vjetër 2021-2022
Studime Biblike

Ky kurs synon t’u japë studentëve një mbikqyrje të përmbajtjes bazë të literaturës dhe historisë së Dhjatës së Vjetër. Bibla hebraike do të studiohet përmes epokave të ndryshme që përcaktojnë historinë dhe kronologjinë e saj. Librat e ndryshëm të Dhjatës së Vjetër do të studiohen në raport me epokat e ndryshme të historisë së Izraelit në Dhjatën e Vjetër, p.sh., nga krijimi (origjina) deri te kthimi nga robëria. Ky kurs do të fokusohet edhe te çështjet kryesore teoogjike të Dhjatës së Vjetër dhe te marrëdhënia e tyre me çështje të ngjashme në Dhjatën e Re.


Course image Zgjidhja e Konflikteve 23-24
Këshillim

Në këtë kurs studentët do të mësojnë përkufizimin psikologjik dhe shpirtëror të konfliktit dhe rrënjët historike të konfliktit që nga krijimi i njeriut. Ata do të mësojnë zgjedhjet specifike pozitive dhe negative që bëjnë njerëzit kur kanë të bëjnë me konfliktin dhe pse dështimi për të zgjidhur konfliktin mund të jetë shumë i dëmshëm si për individin ashtu edhe për komunitetin. Ata do të fitojnë njohuri për të identifikuar rrënjët e konfliktit dhe do të zhvillojnë aftësi për të zgjidhur konfliktet midis të tjerëve. Gjithashtu do të jenë në gjendje t'i përdorin këto aftësi në aktivitetet e jetës së përditshme në punë, kishë dhe familje. Shumë nga këto aftësi mund të jenë të zbatueshme për t'u përdorur në rolet formale të këshillimit.


Course image Hyrje në Këshillim Biblik 2023-2024
Këshillim

Hyrje në Këshillim Biblik është një kurs i cili do të ekzaminojë parimet Biblike të personalitetit të njeriut dhe se si ndodh ndryshimi personal. Përqendrim specifik do t’i jepet kishës si institucion shërues i Perëndisë, veçorive unike të këshillimit të krishterë dhe zhvillimit të një qasjeje biblike në lidhje me këshillimin. Janë dizenjuar diskutime të aspekteve të ndryshme të secilës prej këtyre fushave për të ngritur dhe eksploruar pyetje të rëndësishme. Studentëve u jepet mundësia të bëjnë zbatime praktike të asaj se çfarë Bibla thotë për secilën prej tyre.


Course image Përkujdesje Pastorale 2023-2024
Këshillim

Në këtë kurs, përqendrohemi në thirrjen për të qenë drejtues ose për të bërë shërbesë pastorale (predikim, kujdes pastoral, mësim, ungjillizim). Këto lloj shërbimesh nuk janë më të mira ose më të rëndësishme se veprat e tjera të shërbimit. Megjithatë, ata merren drejtpërdrejt me shpirtrat e njerëzve dhe Fjalën e Perëndisë. Ata “do të duhet të japin llogari” (Heb.13:17) për këtë përgjegjësi. Është çelësi për të mësuar rreth thirrjes në këtë shërbesë


Course image KËSHILLIMI I KRISHTERË (VITI 3-2023)
Këshillim

Këshillimi i Krishterë është një kurs i cili do të ekzaminojë parimet Biblike të personalitetit të njeriut dhe se si ndodh ndryshimi personal. Përqendrim specifik do t’i jepet kishës si institucion shërues i Perëndisë, veçoritë unike të këshillimit të Krishterë dhe zhvillimit të një qasjeje biblike në lidhje me këshillimin

Course image Këshillim në Kohë Pikëllimi 22-23
Këshillim

Në këtë kurs studentët do të mësojnë përkufizimin psikologjik dhe shpirtëror të hidhërimit dhe do të studiojnë ndikimin në rritje të tij në sjelljen e individëve, komunitetit dhe kulturës. Studentët do të studiojnë elementet pozitive dhe negative të hidhërimit, fazave të hidhërimit dhe vlerave njerëzore që ndihmojnë në reagimin e njerëzve ndaj vdekjes dhe ngjarjeve kritike serioze. Do të ketë një studim të thellë të Shkrimit për të përcaktuar se çfarë na mëson Bibla për hidhërimin dhe përpjekjet e njeriut për ta përballuar atë.

Do të ketë gjithashtu një paraqitje të drejtpërdrejtë nga një individ që ka përjetuar hidhërim, si ka ndikuar në jetën e atij personi dhe çfarë ka bërë ai individ për t'u marrë me atë hidhërim.

Course image Hyrje në Këshillim Biblik 2022-2023
Këshillim

Hyrje në Këshillimin Biblik është një kurs që shqyrton parimet biblike të personalitetit njerëzor dhe si ndodh ndryshimi personal. Do të vendoset vemendje e veçantë te Kisha si institucioni shërues i Perëndisë, karakteristikat e veçanta të Këshillimit të Krishterë dhe zhvillimi i përqasjes biblike me këshillimin.

Course image Temperamente të Transformuar 2022
Këshillim

Temperamente të Transformuara analizon teorinë e personalitetit nga këndvështrimi Biblik. Ofrohen njohuri inkurajuese duke i lejuar gjithashtu studentit të shqyrtojë çdo tipar fyes që duhet të transformohet nga Fjala e Perëndisë dhe fuqia e Frymës së Shenjtë.

Course image Referimet në shëndetin mendor
Këshillim

Ky kurs është krijuar për t'i ardhur në ndihmë të gjithë drejtuesve të cilët përballen me situata ku një person që vjen për këshillim shfaq shqetësime të shëndetit mendor. Përmes një trajtimi të parimeve të përgjithshme të çrregullimeve të shëndetit mendor, synohet të pajiset drejtuesi me disa aftësi të cilat e ndihmojne atë të kuptojë rrugën e trajtimit të problemit. Gjatë kursit do të prezantohen disa nga çrregullimet më të shpeshta në mënyrë të përgjithshme, ndërsa çrregullimet e personalitetit do të trajtohen më në thellësi. Së fundmi, përmes shpjegimit teorik dhe diskutimeve të rasteve në klasë, pjesëmarrësit do të udhëzohen për parimet bazë në identifikimin e problemeve shqetësuese që duhen referuar tek një specialist i fushës dhe në menaxhimin e urgjencave psikiatrike.

Course image Bazat e Këshillimit të Krishterë
Këshillim

Qëllimi i këtij kursi, është të studiohen Bazat e Këshillimit të Krishterë

Course image KONFERENCA "NAGA MISSION" 2024
Udhëheqësi

Tema e këtij viti është “Deri në skajin e dheut – TË DËRGUAR”. Të gjithë jemi të vetëdijshëm se gjatë pandemisë COVID-19, shtrirja e përpjekjeve misionare globale u reduktua shumë. Ndikimi misionar i kishës është zvogëluar shumë, pasi dërgimi i misionarëve në vende të veçanta dhe pjesëmarrja personalisht e të rinjve në ekipet e misioneve afatshkurtra ranë. Gjithashtu, duke pasur parasysh ndërprerjen në veprimtaritë misionare nga besimtarët e thjeshtë dhe brezi i ri që përbëjnë rrjedhën kryesore të kishës, u bë e nevojshme të zhvillohej një kanal lidhjeje i drejtpërdrejtë që do të lidhte kishat dhe misionarët.


Course image Mentorimi (2023 - 2024)
Udhëheqësi

Ky kurs thellohet në teorinë dhe praktikën e mentorimit, duke i pajisur studentët të bëhen mentorë të efektshëm në mjedise të ndryshme. Ne do të eksplorojmë parimet themelore të mentorimit, përfitimet si për mentorin edhe për të mentoruarin dhe aftësitë themelore që nevojiten për të kultivuar marrëdhënie të suksesshme mentorimi.

Përmes leksioneve interaktive, diskutimeve, rasteve të studimit, ushtrimeve me role, studentët do të fitojnë një kuptim të plotë të : Themeleve të Mentorimit, Ndërtimit të Marrëdhënieve të Besueshme, Vendosjes së Qëllimeve dhe Planifikimi i Zhvillimeve, Komunikimin Efektiv, Konsiderimet Etike, Mentorimin në Mjedise të Ndryshme.


Course image Udhëheqësia Autentike 2324
Udhëheqësi

Konceptet e udhëheqësisë të përdorura në këtë kurs do të jenë të dobishme për studentët dhe të zbatueshme për gjithë jetën e tyre. Materiali i çon studentët në një rrugëtim të gjatë sa vet jeta e tyre, duke kërkuar dhe hetuar ndjenjat dhe qenien e tyre më të thellë. Ky kurs shqyrton dhe kërkon se si të jetosh në risinë e jetës. Nëpërmjet këtij kursi studentët do të përjetojnë freskinë e jetës Zoe dhe do të zbulojnë identitetin e tyre në Krishtin.

Course image Liria në Krishtin 2023-2024
Udhëheqësi

Ky kurs fokusohet në tre shtylla kryesore: Identiteti, Autoriteti i të krishterit si dhe Transformimi i mendjes. Studenti kupton përmes kursit se kush është ai në Krishtin, pasi ka besuar tek ai, se çfarë autoriteti i është dhënë prej Jezusit dhe sesi ai duhet ta ushtrojë këtë autoritet në mënyrë që të transformojë mendjen e tij duke u mbështetur tek e vërteta e Shkrimit të Shenjtë dhe duke e praktikuar atë për të shkatërruar çdo fortesë të të ligut dhe për të marrë prej Frmës së Shenjtë lirinë në Krishtin nga çdo prangë e Satanit.


Course image I LIRË PËR TË DREJTUAR 2023 / FREE TO LEAD 2023
Udhëheqësi

Mësimet  I Lirë Për Të Drejtuar 2 janë për të krishterët në pozicione drejtuese të çdo lloji ose për të krishterët që mendojnë se mund të bëhen udhëheqës në të ardhmen.Si vazhdimësi për mësimet e vitit të kaluar të I Lirë Për Të Drejtuar, ne do të përqendrohemi në disa zona specifike dhe në thellimin e zonave të mëparshme.Pjesëmarrësit do të mësojnë se si dhe kur të udhëheqin; duke marrë lirinë për të udhëhequr në përputhje me kufizimet. Dhe ata do të mësojnë të shohin dhuratat e hirit tek të tjerët. Më tej ata do të shohin se ne mund të udhëheqim prej pushimit dhe se si Perëndia krijoi pushimin për lavdinë e Tij dhe për përfitimin tonë.

The Freed to Lead teachings are for Christians in leadership positions of any kind or Christians who think they may become leaders in the future.As a follow-up for last years Freed to Lead teachings we will focus at some specific area’s and deepening former area’s. Participants will learn how and when to lead; taking the freedom to lead with in compliance with the limitations. And they will learn to see the gifts of grace in others. Further they will see we can lead from rest and how God created rest for His glory and for our benefit


Course image Etika e Krishterë 2324
Udhëheqësi

Ky kurs shqyrton moralin dhe etikën që përcakton karakterin e besimtaarit të krishterë siç mësohet në Fjalën e Perëndisë. Një studim i Ligjit në Dhjatën e Vjetër përcakton çfarë konsiderohet mëkat por për shkak të sakrificës shlyese të Jezus Krishtit, mëkati, natyra e mëkatit, dhe gjithë sjellja e krishterë duhet të përcaktohet nga çfarë paraqitet në Dhjatën e Re. Si i jetojmë jetët tona, marrja e vendimeve, dhe ndërveprimi me të tjerët janë pikëpyetje që duhen shqyrtuar.


Course image MISIOLOGJI - Nëntor 2023
Udhëheqësi

Ky kurs është projektuar për të udhëhequr studentin nëpërmjet një studimi të thellë të perspektivave biblike, historike dhe strategjike në lidhje me "Misionin e popullit të Perëndisë".
 
Rezultatet E Të Nxënit të Këtij Kursi

 Pas përfundimit të këtij kursi, studenti duhet të jetë në gjendje të:

 1. Mendojë në mënyrë kritike dhe analitike rreth çështjeve missiologjike.

2. Tregojë qartë mandatin biblik për misionet botërore.

3. Përmbledhë në terma të gjerë Narrativën e Madhe të misioneve

4. Shfaqë një kuptim të rolit tonë unik në misionet globale dhe në Porosinë e Madhe.


Course image Misiologji 2023
Udhëheqësi

Ky kurs është projektuar për të udhëhequr studentin nëpërmjet një studimi të thellë të perspektivave biblike, historike dhe strategjike në lidhje me "Misionin e popullit të Perëndisë".


Course image Kisha Shërbyese 2022-2023
Udhëheqësi

Ky kurs prezanton vlerat thelbësore që drejtuesit e krishterë duhet të ndjekin për të ndërtuar një kishë biblikisht të shëndetshme.


Course image Dhjakonia 2022 - 2023
Udhëheqësi

Në këtë kurs do të studjohet shërbesa për nevojtarët, në veçanti, të uriturin, të eturin, të huajin, të zhveshurin, të sëmurin dhe të persekutuarin, frymëzuar nga Mateu 25:31-46.

Course image Kishëmbjellje 2022-2023
Udhëheqësi

Në këtë kurs studenti do të prezantohet me:

- kishëmbjelljen si program
- rëndësinë e kishëmbjelljes në ndërtimin e Mbretërisë së Perëndisë
- rëndësinë e kishëmbjelljes në arritjen e të humburve
- rëndësinë e kishëmbjelljes në komunitete specifike
Gjithashtu studenti do të prezantohet me një plan specifik dhe praktik që nje kishëmbjelles ose një skuadër kishëmbjellësish duhet të përdorin për të patur rezultate dhe jetëgjatesi.


Course image Udhëheqësia Autentike / Authentic Leadership 2022-2023
Udhëheqësi

Konceptet e udhëheqësisë të përdorura në këtë kurs do të jenë të dobishme për studentët dhe të zbatueshme për gjithë jetën e tyre. Materiali i çon studentët në një rrugëtim të gjatë sa vet jeta e tyre, duke kërkuar dhe hetuar ndjenjat dhe qenien e tyre më të thellë. Ky kurs shqyrton dhe kërkon se si të jetosh në risinë e jetës. Nëpërmjet këtij kursi studentët do të përjetojnë freskinë e jetës Zoe dhe do të zbulojnë identitetin e tyre në Krishtin.


Course image I LIRË PËR TË DREJTUAR 2022 ( Free to Lead 2022)
Udhëheqësi

Mësimet e  kursit “I lirë për të drejtuar” janë për të krishterët në pozicione drejtuese të çfarëdo lloji ose për të krishterët që mendojnë se mund të bëhen drejtues në të ardhmen.
Pjesëmarrësit do të mësojnë si të drejtojnë duke u bazuar në identitetin që ata kanë në Krishtin që të jenë autentikë dhe të vërtetë dhe të bëhen ai person që të tjerët do të duan ta ndjekin.
Ata do të mësojnë si të shmangin rraskapitjen , si të kapërcejnë sulmet personale dhe si të përdorin pozitivisht konfliktin.


Course image Raporti i mbikëqyrësit & Raporti i studentit 23-24
Raporte

Në këtë kurs do të gjeni në formatin Microsoft Word dy raportet që duhet të shkarkoni, plotësoni dhe dorëzoni në fund të çdo viti akademik: Raportin e Mbikëqyrësit për Studentin dhe Raportin e Studentit për Shërbesën. Ju lutem shkarkojini, plotesojini dhe ngarkojini sërish në vendin e caktuar.