Njoftime

(There are no discussion topics yet in this forum)

Kurse te disponueshme

Doktrinat e Biblës (2021-2022)

Doktrinat e Biblës (2021-2022)

Ne nuk mund ta quajmë veten "të krishterë" ose "kishë e krishterë" nëse nuk e dimë, besojmë dhe formojmë qëndrimin tonë sipas Biblës.  

Qëllimi i këtij kursi, i quajtur Doktrinat Biblike, është që të njiheni me disa nga mësimet themelore që Perëndia ka për ne, në Bibël


Kristologji
McLean Hawthorne

Kristologji

Një hyrje përmbledhëse në doktrinën biblike për sa i përket Jezus Krishtit. Kursi i përgjigjet pyetjes “çfarë na mëson e gjithë Bibla për Jezus Krishtin?” Vëmendje i jepet fushave të mëposhtme të doktrinës së Biblës:

·       Doktrina e Personit të Krishtit;

·       Doktrina e Shlesës;

·       Doktrina e Njeriut;

·       Doktrina e Ringjalljes dhe Ngritjes (në qiell);

·       Doktrina e Posteve të Krishtit—Profet, Prift, dhe Mbret;

·       Doktrina e Ardhjes së Dytë të Krishtit dhe Rolet e Tij Paues.

Historia e Kishës 2

Historia e Kishës 2

Një studim i Historisë së Kishës nga periudha e Reformimit deri në ditët tona.

Teologji Sistematike, Antropologji Biblike

Teologji Sistematike, Antropologji Biblike

Studimi i Qënies Njerëzore, Studimi i Mëkatit

STUDIMI I UNGJIJVE

STUDIMI I UNGJIJVE

STUDIMI I UNGJIJVE

Ky kurs është krijuar për të ofruar një hyrje dhe përmbledhje të katër librave të Dhjatës së Re të Mateut, Markut, Lukës dhe Gjonit të njohur së bashku si ungjijtë. Këto libra theksojnë lindjen, jetën, vdekjen dhe ringjalljen e Jezus Krishtit dhe përmbajnë shënimet më të hollësishme të jetës dhe shërbesës së tij. Si i tillë, ky kurs do të përqendrohet në implikimet specifike teologjike, frymërore dhe praktike të jetës dhe vdekjes së Krishtit brenda historisë shpenguese dhe në jetën tonë të tanishme. Koha do të shpenzohet për kontekstin historik të shekullit të parë, kontributet unike të secilit shkrimtar të ungjillit dhe një përmbledhje të temave kryesore dhe mësimdhënies së secilit libër.

Letra Drejtuar Romakëve
McLean Hawthorne

Letra Drejtuar Romakëve

Ky studim i detajuar i Letrës Drejtuar Romakëve përfshin një hyrje të përmbledhur të autorit dhe të situatës së besimtarëve në Romë. I jepet vëmendje tekstit të letrës me anë të studimit varg mbas vargu, duke theksuar domethënien për të krishterët sot. Do të diskutohet gjithashtu edhe aplikimi për individët dhe kishat në njohjen e Perëndisë dhe Ungjillit, si edhe prezantimin e tij tek ata që vijnë nga një prejardhje jo të krishterë.

Dhjata e Re 2
Aad van der Maas

Dhjata e Re 2

Një studim hap pas hapi në pjesën e dytë të Dhjatës së Re.

Homiletikë
Phil Arbon

Homiletikë

Homiletikë do të thotë Arti i Predikimit. Një studim i ndërtimit dhe përcjelljes së një predikimi.

Hermenautikë 2020

Hermenautikë 2020

Qëllimi i këtij kursi është të ndihmojë studentët të zbulojnë si të lexojnë Biblën për gjithë vlerën që ka. 

Bazat e Këshillimit të Krishterë
Dr. Terri Young

Bazat e Këshillimit të Krishterë

Qëllimi i këtij kursi, është të studiohen Bazat e Këshillimit të Krishterë

Etika e Krishterë 2021-2022

Etika e Krishterë 2021-2022

Etika e Krishterë studion karakterin e Perëndisë dhe si lidhet Ai me fëmijët e tij; është një lëndë gjatë së cilës përcaktohen termat si: karakter, etikë, moral, personalitet dhe temperament.

Udhëheqësia Autentike 2021-2022
Paul Pascoal

Udhëheqësia Autentike 2021-2022

Një kurs për të kuptuar udhëheqësinë e shëndetshme të krishterë duke u kthyer në themelin e fortë të Ungjillit. Si të jetojmë në risinë e jetës?

Udhëheqësia Autentike II
Paul Pascoal

Udhëheqësia Autentike II

Të ecim në risinë e jetës. 

Administrimi i Kishës

Administrimi i Kishës

Të kuptojmë balancën mes Strukturës dhe Frymës dhe të jemi të aftë të aplikojmë administrimin e kishës në një mënyrë që do të ndihmojë shërbesat dhe punën e kishës.

Etika e Krishterë
Dr. Terri Young

Etika e Krishterë

Etika e Krishterë studion karakterin e Perëndisë dhe si lidhet Ai me fëmijët e tij; është një lëndë gjatë së cilës përcaktohen termat si: karakter, etikë, moral, personalitet dhe temperament.

Udhëheqësia Autentike
Paul Pascoal

Udhëheqësia Autentike

Ky kurs eshte i ndare ne dy pjese


Fokusohet te zemra e drejtuesit


Kurse